نشریه انرژی ایران - هیات تحریریه
اعضای نشریه انرژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

     
          مدیر مسئول
حمید چیت چیان

    
           سردبیر:
محمودرضا حقی فام، استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه قدرت

       
           اعضاء هیأت تحریریه (گروه دبیران):

محمودرضا حقی فام، استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق (قدرت)
شهرام جدید، استاد، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی برق ( قدرت)
داوود منظور، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)، اقتصاد انرژی
سید محمد صادق ­زاده، دانشیار، دانشگاه شاهد، برق ( قدرت)
حامد شکوری گنجوی، دانشیار، دانشگاه تهران، برق (قدرت)
محمد صادق قاضی­ زاده، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، برق ( قدرت)
عالیه کاظمی، دانشیار، دانشگاه تهران، مدیریت صنعتی
بیتا آیتی، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس،مهندسی محیط زیست
مهدی عباپور، استاد، دانشگاه تبریز، مهندسی برق

مشاورین علمی:
مجید فرمد
سیدمحمدرضا آیت ­الهی
محسن بختیار
مصطفی توانپور پاوه
ویدا ورهرامی

   

           مدیر داخلی و ویراستار: اللهیار قاسمی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه انرژی ایران :
http://necjournals.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب