نشریه انرژی ایران - هیات تحریریه
اعضای نشریه انرژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

     
          مدیر مسئول
حمید چیت چیان

    
           سردبیر:
محمودرضا حقی فام، استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه قدرت

       
           اعضاء هیأت تحریریه (گروه دبیران):

محمودرضا حقی فام، استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق (قدرت)
شهرام جدید، استاد، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی برق ( قدرت)
مهدی اشجعی، استاد، دانشگاه تهران، مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی- علوم حرارتی)
حسن رستگار، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه برق (قدرت)
مجتبی اردستانی، استاد، دانشگاه تهران، مهندسی عمران (منابع آب)
سید حجت هاشمی، استاد، دانشگاه بیرجند، مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)
اصغر مشبکی اصفهانی، استاد، دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت بازرگانی
داوود منظور، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)، اقتصاد انرژی
سید محمد صادق ­زاده، دانشیار، دانشگاه شاهد، برق ( قدرت)
حامد شکوری گنجوی، دانشیار، دانشگاه تهران، برق (قدرت)
محمد صادق قاضی­ زاده، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، برق ( قدرت)
عالیه کاظمی، دانشیار، دانشگاه تهران، مدیریت صنعتی

مشاورین علمی:
مجید فرمد
سیدمحمدرضا آیت ­الهی
محسن بختیار
مصطفی توانپور پاوه
ویدا ورهرامی

   

           مدیر داخلی و ویراستار: اللهیار قاسمی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه انرژی ایران :
http://necjournals.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب