Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Energy

نشریه انرژی ایرانVolume 9, Number 2 (2005-2)


بررسی ساز و کار توسعه پاک در پروتکل کیوتو و نحوه تامین مالی پروژه ها
بررسی ساز و کار توسعه پاک در پروتکل کیوتو و نحوه تامین مالی پروژه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت انرژی و ارائه راهکارهای صرفه جویی در یک کارخانه شیمیایی
مدیریت انرژی و ارائه راهکارهای صرفه جویی در یک کارخانه شیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبکه بندی و آنالیز انتقال حرارت در صورت غیر دائم برای یک لوله درون خاک با در نظر گرفتن عایق در زیر لوله
شبکه بندی و آنالیز انتقال حرارت در صورت غیر دائم برای یک لوله درون خاک با در نظر گرفتن عایق در زیر لوله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجربی کارآیی دو طرح جدید بادگیر و مقایسه آنها با بادگیرهای سنتی
بررسی تجربی کارآیی دو طرح جدید بادگیر و مقایسه آنها با بادگیرهای سنتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساختار نرم افزارهای شبیه سازی در ساختمان ( BLAST , ENERGY PLUS , BDA )
بررسی ساختار نرم افزارهای شبیه سازی در ساختمان ( BLAST , ENERGY PLUS , BDA )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles