Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Energy

نشریه انرژی ایرانVolume 26, Number 2 (2023-9)


Policy mapping for sustainable transition to very low energy building (EC++) in Tehran
ره‌نگاشت سیاستی برای گذار پایدار به ساختمان بسیار کم انرژی (EC++) در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview on the Use of Catalysts for Biodiesel Production from Waste Oils
مروری بر کاتالیست های مورد استفاده در تولید بیودیزل از روغن های دورریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on desulfurization methods for heavy fuel oil consumed in power plants
مروری بر روش‌های گوگردزدایی از سوخت مازوت نیروگاه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Method for Adaptiving Intelligent Charging of Lithium-Ion Battery in Electric Vehicles Considering intrests of Consumers and Distribution Network Exploitation Company
ارائه روشی برای شارژ هوشمند تطبیقی باتری لیتیوم ـ یون در خودروهای الکتریکی با در نظرگیری منافع مشترکین و شرکت بهره‌بردار شبکه توزیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solar PV Power Plant Site Selection Using Fuzzy AHP-OWA Model and GIS Techniques (A Case Study of Andimeshk City, Iran)
مکان‌یابی نیروگاه خورشیدی با استفاده از مدل Fuzzy AHP-OWA و فنون GIS (مطالعه موردی: شهرستان اندیمشک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a Model for the Formation and Development of a Regional Electricity Market with a Focus on Iran
پیشنهاد مدلی برای شکل‌گیری و توسعه بازار منطقه‌ای برق با محوریت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2023-6)


Simulation and improvement of wind turbine power by applying the boundary layer suction method on the blades
شبیه‌سازی و بهبود توان توربین بادی با اعمال روش مکش لایه‌مرزی روی پره‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Defect engineering for high efficiency planar solar cell based on triple cation perovskite
مهندسی نقص برای سلول خورشیدی مسطح بازده بالا مبتنی بر پروسکایت سه کاتیونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal conditions of solar greenhouse in an energy efficient residential building in Tabriz
بهینه‌یابی فرم گلخانه خورشیدی در یک ساختمان مسکونی کارآمد انرژی در شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economical and environmental study of using micro combined heat and power in residental house in Iran
بررسی اقتصادی و محیط‌زیستی استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Feasibility of Power Supply of Mining devices and Crypto Mining Equipment Through Solar Power Plant and Small-scale Power Plant Using a Method based on Simplex Algorithm
ارزیابی اقتصادی تامین برق دستگاه های ماینر و استخراج رمز ارز از طریق نیروگاه خورشیدی و نیروگاه مقیاس کوچک با استفاده از روشی برمبنای الگوریتم سیمپلکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation, simulation and analysis of air circulation in data centers to reduce energy consumption
بررسی ، شبیه سازی و تحلیل گردش هوا در مراکز داده جهت کاهش مصرف انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2023-3)


01 Renewable, Non-Renewable Energy Consumption and Energy Security Risk in Iran: An Application of Structural VAR
مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر و ریسک امنیت انرژی در ایران: کاربرد مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blackout Crisis Policy Research: Agent base Stochastic modeling of electricity consumption in Tehran
سیاست پژوهی بحران خاموشی: مدل‌سازی تصادفیِ عامل پایه مصرف برق در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentially Private Local Electricity Markets
بازارهای برق محلی حافظ حریم خصوصی تفاضلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stochastic Security Constrained Transmission and Battery Expansion Planning In Integrated Gas-Electricity Systems Considering High Penetration of Renewable Resources..
برنامه‌ریزی تصادفی توسعه انتقال. و باتری در سیستم‌های گاز و برق یکپارچه با در نظر گرفتن قیود امنیتی و نفوذ بالای انرژی‌های تجدیدپذیر ..
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Management of the Consumption Side in Household Loads Considering the Degree of Consumption Sensitivity in the Presence of Small Photovoltaic Systems
مدیریت بهینه سمت مصرف در بارهای خانگی با در نظر گرفتن درجه حساسیت مصرف در حضور سیستم های فتوولتاییک کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2022-12)


Well to the Wheel Analysis of electric cars and motorcycles in the country and comparison with internal combustion types
آنالیز چاه تا چرخ خودرو سواری و موتورسیکلت برقی در کشور و مقایسه با انواع درون‌سوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of integrated clustering-association data mining model to study the electricity consumption behavior of industrial units
طراحی مدل داده کاوی تلفیقی خوشه‌بندی-وابستگی جهت بررسی رفتار مصرف انرژی واحدهای صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cogeneration of power and hydrogen using waste heat of aerospace jet engine
تولید همزمان توان و هیدروژن با استفاده از حرارت اتلافی موتور جت فضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Type, Thickness and Chord Length of Blades on the H-Rotor Darrius Wind Turbine Performance in Lift and Drag-Lift Regime
اثر نوع، ضخامت و طول وتر پره بر عملکرد توربین‌ بادی محور عمودی داریوس در رژیم برآ-پسا و برآ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility study of presenting a dynamic stochastic model based on mixed integer second-order conic programming to solve optimal distribution network reconfiguration in the presence of resources and demand-side management
امکان‌سنجی ارائه یک مدل تصادفی پویا مبتنی بر برنامه‌ریزی مخروطی مرتبه دوم اعداد صحیح مختلط برای حل مسئله بازآرایی بهینه شبکه توزیع در حضور منابع و مدیریت سمت تقاضا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2022-9)


Optimal sizing of hybrid photovoltaic-wind-battery system considering cost and reliability: Case study for Tehran
طراحی بهینه سیستم ترکیبی فتوولتائیک-بادی-باتری با در نظر گرفتن هزینه و قابلیت اطمینان: مورد نمونه برای تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of Electrical Energy Consumption in a Residential Complex with Renewable Energy
مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در یک مجتمع مسکونی بزرگ با وجود انرژی های تجدید پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reinvestigation in energy policy: the impact of man-made environment to natural environment in electricity consumption behavior
بازپژوهی در سیاستگذاری انرژی کشور: از تأثیر محیط انسان‌ساخت تا محیط طبیعی بر رفتار مصرف‌‌کننده در بخش خانگی صنعت برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-objective optimization of the distribution network reconfiguration and distributed generation resources using the improved model of the teaching and learning based method algorithm
بهینه سازی چند هدفه شبکه توزیع و بازآرایی بهینه با منظور کردن منابع تولید پراکنده با استفاده از مدل بهبود‌یافته الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of building wind power plants in coastal areas of the country using GIS (case study: Khuzestan province)
امکان سنجی احداث نیروگاه های بادی در مناطق ساحلی کشور با استفاده از GIS (مطالعه موردی: استان خوزستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2022-5)


01 Numerical simulation of solar chimney power plant (SCPP) in southern regions of Iran using finite volume numerical simulation
شبیه‌سازی عددی نیروگاه دودکش خورشیدی (SCPP) در شهرهای جنوبی ایران با استفاده از شبیه‌سازی عددی حجم محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

01 The need to develop guidelines for optimal selection of materials, manufacturing process and optimum range of physical, electrical and mechanical properties of distribution network connectors
لزوم تدوین دستورالعمل انتخاب بهینه مواد، فرایند ساخت و حدود بهینه خواص فیزیکی، الکتریکی و مکانیکی اتصالات شبکه توزیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the influence of the physical arrangement of the architecture of high-rise residential complex buildings and urban heat islands
بررسی تأثیر چیدمان کالبدی معماری ساختمان‌های بلندمرتبه مجتمع مسکونی و جزایر حرارتی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intelligent Distribution System of Energy Subsidies in Iran Based on Rating Focusing on businesses
نظام توزیع هوشمند یارانه‌های انرژی در ایران براساس رتبه‌بندی با تمرکز بر بنگاه‌های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Petroleum Product Intensity, Gasoil consumption and GDP on CO2 Emissions in Transportation Sector of Iran
بررسی اثر شدت فراورده های نفتی، مصرف نفتگاز و تولید ناخالص داخلی بر انتشار دی ‌اکسید کربن در بخش حمل و نقل ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2022-3)


feasibility study and technology choice of CHP for industries; case study at Hamedan industrial sector
امکانسنجی و انتخاب فناوری تولید همزمان برق وحرارت (CHP) در صنایع؛ مطالعه موردی در واحدهای صنعتی استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Covid-19 and its implications for global energy supply and demand and recommendations for Iran
بیماری کووید-19 ، پیامدهای آن بر عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهانی، و توصیه هایی برای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal operation of multiple microgrids under network reliability based on asexual reproduction algorithm
بهره‌برداری بهینه از ریز شبکه‌ های چندگانه تحت قابلیت اطمینان شبکه مبتنی بر الگوریتم تولیدمثل غیرجنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of depth and type of balcony on natural ventilation and energy optimization of apartments in the humid climate of Rasht
بررسی تاثیرعمق و نوع بالکن در تهویه طبیعی و بهینه‌سازی مصرف انرژی آپارتمان مسکونی در اقلیم معتدل و مرطوب شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2021-12)


Feasibility study of reducing energy consumption in office buildings using double skin facade in hot and dry climate of Iran
امکان سنجی کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری با استفاده نمای دوپوسته در اقلیم گرم و خشک ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Substrate Characteristics and Biogas Compounds for using Smart phones in Biogas Production Management
مدل‌سازی ویژگی‌های بستر و ترکیبات بیوگاز برای استفاده از تلفن‌های هوشمند در مدیریت تولید بیوگاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Thermo-Economic Investigation of a Double Effect LiBr-H2O Solar Absorption Cooling System In The Climate Of Iran
بررسی و تحلیل ترمودینامیکی- اقتصادی سیستم تهویه مطبوع جذبی خورشیدی دو مرحله ای در اقلیم آب و هوایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

investigation of wind energy potential in Yazd province Using Weibull distribution
بررسی پتانسیل انرژی باد در استان یزد با استفاده از توزیع ویبول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Assessment environmental factors and energy consumption of Carbonated Soft Drink Production: Case Study- Gorgan ZamZam Company, Iran
ارزیابی فاکتورهای زیست‌محیطی و انرژی مصرفی در تولید نوشابه‌های گازدار: مطالعه موردی- شرکت زمزم گرگان، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2021-8)


Feasibility Study of Bitumen Futures Market in Iran
امکان‌سنجی ایجاد بازار قراردادهای آتی قیر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of local critical peak price on the Operation of Electricity and Gas Systems
اجرای پاسخ بار پیک بحرانی محلی بر روی شبکه برق و گاز با هدف کاهش هزینه و تراکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Energy Consumption of Lighting System in Buildings: a New Method
ارایه الگویی برای رده بندی مصرف انرژی سیستم روشنایی در ساختمان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2021-6)


Energy Saving Potentials in Islamic Azad University- Ardabil Branch
تجزیه و تحلیل پتانسیل صرفه‌جویی انرژی در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Informatics: Current trends and future directions in educational, research, and innovation policy
انفورماتیک انرژی: روندهای فعلی و مسیرهای آینده در سیاست گذاری آموزشی، پژوهشی و نوآوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Wall and Roof of a Building Filled with Phase Change Material
مدلسازی کاربرد ماده تغییر فاز دهنده در ساختمان با هدف کاهش مصرف انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrical Energy Saving in Office Equipments: Life Cycle Cost Method
صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تجهیزات اداری: روش چرخه هزینه عمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Energy Conservation in High-rise Buildings Case of 22th District of Tehran
عوامل مؤثر بر کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان: مطالعه موردی ساختمان‌های بلندمرتبه منطقه 22 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermo-economic Performance Analysis of a Trigeneration ORC Based System: Using Boiler Hot Water as Heat Source
تجزیه و تحلیل عملکرد ترمو- اقتصادی یک سیستم تولید سه گانه مبتنی بر چرخه رانکین آلی: استفاده ازآب گرم بویلر چگالشی به عنوان منبع حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Position of Iran in the International Natural Gas Trade Network: Graph Theory Approach
جایگاه ایران در شبکه تجارت بین‌المللی گاز طبیعی: کاربرد نظریه گراف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2021-3)


Influencing the Energy Conservation Attitude and Behavior: Case of Residential Electricity Subscribers
ارائه مدل تأثیرگذاری بر قصد و رفتار صرفه‌جویانه مشترکان شبکه برق خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Energy System to Evaluate Share of Renewable Energies: Case of City of Ahvaz
مدلسازی سیستم انرژی با هدف افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر: مطالعه موردی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting on the Persuasion of Customers to Use Offline Services: Case of Khuzestan Electricity Distribution Company
عوامل موثر بر استفاده مشترکین برق از خدمات غیر حضوری: مطالعه موردی شرکت توزیع برق خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Iran's Accession to Energy Charter Treaty on Electricity Transit
ارزیابی اثرات الحاق ایران به معاهده منشور انرژی بر ترانزیت برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Renewable Resources and Power to Gas (P2G) Technology on the Resiliency of an Energy Hub in the Case of Gas Network Outage
نقش منابع تجدیدپذیر و تکنولوژی تبدیل نیروی الکتریکی به گاز (G2P) در تاب‌آوری یک هاب انرژی در شرایط قطعی شبکه گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Renewable Energy Investments On Crude Oil Prices: The State Space Approach
بررسی تغییرپذیری اثرمتقابل سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین بر قیمت نفت خام: رویکرد فضا حالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Acceptance Criteria for Crude Oil/ Gas Refineries Along with Pricing Insurance Product
معیارهای پذیرش ریسک پالایشگاه‌های نفت‌خام و گاز طبیعی و کاربرد آن در قیمت‌گذاری محصولات بیمه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2020-12)


Content Analysis of High-Level Documents Regarding Electricity Industry: Case of Guilan Regional Electricity Company
تحلیل محتوای اسناد بالادستی صنعت برق: مطالعه موردی شرکت برق منطقه‌ای گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Velocity Changes along a Solar Chimney
ارزیابی تغییرات سرعت در یک دودکش خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Techno-Economic Appraisal of Using Radio Frequency For Energy Consevation in the Heating System of Residential Buildings
ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از امواج رادیویی در بهینه‌سازی مصارف انرژی سیستم‌های گرمایش‌بخش ‌خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Financial Crisis Contagion and the OPEC Oil Market
بررسی اثرات سرریز بحران های مالی جهانی بر بازار نفت اوپک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Removal of Hydrogen Sulfide from Biogas Produced by Anaerobic Digestion
مدل سازی و حذف گاز آلاینده سولفید هیدروژن از بیوگاز تولیدی هاضم بی هوازی کود مرغی و پسماند غذایی در راکتور ناپیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Energy Rebound Effect on the Value Added of Industry Sector in Iran
بررسی اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic, Social and Environmental Assessment of Electricity Generation from Renewable and Gas Technologies
ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تولید برق از تکنولوژی‌های تجدیدپذیر و گازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2020-9)


Value Engineering and AHP Analysis of Intelligent Metering in Iran's Electricity Grid
ارزیابی فرایند هوشمند سازی کنتورهای برق: رویکرد مهندسی ارزش و تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

06 New ways to Improve Energy efficiency in Pulp and Paper Industry
راه‌کارهای نوین برای افزایش بهره‌وری مصرف انرژی در صنعت خمیر و کاغذ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Solar Tracker in the Form of Smart Light Curtain
طراحی و ساخت تعقیب کننده خورشیدی با فرم پرده هوشمند نوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Analysis of Household Energy Consumption in Rural Areas: Case of Rural Areas in Sari Province
تحلیل اجتماعی مصرف انرژی خانگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Social and Economic Indicators for Modeling, Sensitivity Analysis and Forecasting the Gasoline Demand in the Transportation Sector: An ANN Approach in case study for Tehran metropolis
الگوی پیش بینی تقاضای بنزین در کلان شهر تهران: رویکرد شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sensitization with Natural Pigments on the Performance of Dye-sensitized Solar Cell (DSSC)
تاثیر رنگدانه‌های طبیعی مختلف بر بازدهی سلول‌های خورشیدی حساس به رنگدانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Upstream Oil and Gas Project Financing using Oil-Backed Cryptocurrency
تأمین مالی پروژه های بالادستی نفت و گاز از طریق رمزارز نفت پایه در قالب الگوهای قراردادی متعارف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2020-6)


Optimization of Building Energy Consumption by Optimizing the Transparency Area of Outer Shell in Urban Block Scale: Case of Hemmatabad Worn-Out Area in Isfahan
بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان از طریق بهینه یابی سطح شفاف پوسته خارجی در مقیاس بلوک شهری: نمونه موردی بافت فرسوده همت‌آباد در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intelligent Energy Management System for Office Buildings Using Traffic Control System
مدیریت هوشمند انرژی در ساختمان‌های اداری با استفاده از سیستم کنترل تردد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stability Analysis, Control and Modeling of Micro-grid Connected to Wind Turbine: Effect of Optimal Amplified Converter
تحلیل پایداری، کنترل و مدل سازی ریز شبکه متصل به توربین بادی: تأثیر تبدیل کننده تقویت شده بهینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Latent Heat Recovery in Exhaust Gas of a Condensing Boiler: The Effect of Arrangement of Tubes
تاثیر آرایش قرارگیری لوله ها در بازیابی انرژی گرمای نهان بخار آب تولیدی از دود خروجی یک دیگ چگالشی پوسته و لوله مواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Novel Energy Storage Systems with Air Compression Method
سیستم‌های نوین ذخیره‌سازی انرژی با روش فشرده‌سازی هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Factors Affecting Household Energy Consumption Using Data Mining Methods
شناسایی عوامل موثر در مصرف انرژی خانگی به کمک روش‌های داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Management System for a Wastewater Treatment Plant: Case of Activated Sludge Bioreactors
مدیریت مصرف انرژی در یک تصفیه خانه فاضلاب: نمونه بیورآکتور لجن فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2020-2)


Factors Affecting Engineering, Procurement and Construction Contracts in Power Transmission Projects
عوامل تاثیرگذار بر قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت پروژه‌های انتقال صنعت برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Fuzzy Multi-agent System with Virtual Sensors for Energy Management in the Cooling System
سیستم چند عامله همکار فازی با سنسورهای مجازی برای مدیریت انرژی ساختمان در بخش سرمایشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Optimal System of Combined Heat, Cold and Power for a Building
طراحی یک سیستم بهینه تولید همزمان برق وحرارت و برودت جهت تأمین بارهای یک ساختمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Literacy in the Science Textbooks of the First-High-School
تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی سال تحصیلی 96-95 دوره متوسطه اول از نظر میزان انتقال سواد انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parameters Affecting Electricity Generation by a Photovoltaic Direct Current Micro-grid Connected to Electricity Network
پارامترهای مؤثر بر انرژی تولیدی ریزشبکه جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع برق ایران بارویکردپایداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iran's Electrical Energy Demand Forecasting Using Meta-Heuristic Algorithms
پیش‌بینی تقاضای برق ایران با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Sovereignty to the Private Sector to Generate Electricity Industry: Challenges and Solutions
اعمال حاکمیت بخش عمومی بر تولید برق توسط بخش خصوصی: چالش ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2019-12)


01 The conceptual design of the photovoltaic solar thermal collector hybrid system and the ground source heat pump to provide electricity, heating and cooling a residential building focusing on technical, economic and environmental parameters.
طراحی مفهومی سامانه هیبریدی کلکتور فتوولتائیک-حرارتی خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی برای تأمین برق، گرمایش و سرمایش یک ساختمان مسکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental investigation of Methane Partial Oxidation in Porous Media for Hydrogen Production
تست تجربی اکسیداسیون جزیی متان در میکرو راکتور محیط متخلخل جهت تولید هیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical guide to Set Up a Spectral Solar Direct Normal Irradiance Permanent Station: Study Area- Hannover, Germany
راه اندازی ایستگاه دائم اندازه گیری ایرادیانس طیفی فرودی مستقیم خورشید: منطقه مطالعاتی- هانوفر، آلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of a Geothermal Cycle Condenser in a Combined Diesel Power Cycle: Case Study of 42 MW Diesel Power Plant in Moghan and Ardabil
مدل سازی یک کوندانسور سیکل زمین گرمایی در یک سیکل ترکیبی نیروگاه دیزلی: مطالعه موردی نیروگاه ۴۰ مگاواتی دیزلی مغان و اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Assessment of Photovoltaic Power Plants Construction with Emphasis on Currency Price Fluctuations
ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه‌های فتوولتائیک با تاکید بر نرخ ارز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Electric Vehicles Parking Lots and Storage Systems on the Penetration Rate of Distributed Generation and Network Reconfiguration
نقش ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی و ذخیره سازها در افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده و بازآرایی شبکه در شرایط عادی و بحرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Occupant's Behavior on Energy Consumption: Case of Shahid Pakdel Residential Complex in Esfahan
ارزیابی نحوه رفتار بر مقدار مصرف انرژی: نمونه موردی مجموعه مسکونی شهید پاکدل در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2019-9)


Influence of Sunken Court Yard on Environmental Temperature Adjustment and Energy Consumption in Hot and Dry Climates
تاثیر گودال باغچه در تعدیل دمای محیطی و مصرف انرژی در اقلیم گرم و خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Placement and Sizing of Electric Vehicles Charging Stations Based on Voltage Stability Index and Loss Reduction in Distribution Grid
جایابی و اندازه بهینه ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های الکتریکی بر اساس شاخص پایداری ولتاژ و کاهش تلفات شبکه توزیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy and Exergy-Economic Analysis of Heating Systems in Buildings
تحلیل انرژی و اگزرژی-اقتصادی سیستم گرمایش ساختمان به منظور بهینه سازی مصرف و مدیریت انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Optimal model to Estimate Solar Radiation Received by Earth in Bojnourd
تعیین مدل بهینه در محاسبه برآورد تابش کلی خورشیدی دریافتی توسط زمین در شهرستان بجنورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Dynamic Model for Investigating the Effects of Renewable Energies on the Behavior of Job Creation in Iran
مدل دینامیکی جدید برای بررسی اثرات انرژی های نو بر رفتار ایجاد شغل در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blockchain technology applications in the energy sector: A review of challenges and opportunities
کاربردهای فناوری بلاکچین در کسب و کارهای صنعت انرژی: فرصتها و چالشها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Building Typology on the Reduction of Energy Consumption in Esfahan Schools
اثر تیپولوژی ساختمان در کاهش مصرف انرژی مدارس شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2019-4)


Performance study of a renewable fuel-fed micro humid air turbine
بررسی عملکرد یک میکرو توربین هوای مرطوب با منبع تغذیه سوخت تجدیدپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Capabilities and Limitations of Energy Optimization Tools in Architectural Design Phase
قابلیت‌ها و محدودیت‌های ابزارهای بهینه سازی انرژی در مرحله طراحی معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the Discharge of wells Electro-pump through Energy Consumption and Pumping Head Parameters (Case Study: South Khorasan Province, Iran)
تخمین حجم آب برداشتی الکتروپمپ‌ها از طریق پارامترهای مصرف انرژی و ارتفاع پمپاژ چاه (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Thermal performance nanofluid Al2O3 by Artificial Neural Network and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systemt
پیش‌بینی عملکرد حرارتی نانو سیال Al2O3 توسط شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ranking of Obstacles to the Establishment of Smart Cities Projects in Terms of Energy in Iran, Based On the DEMATEL Technology
رتبه بندی موانع استقرار پروژه شهرهای هوشمند از نظر انرژی در ایران، بر اساس تکنیک دیماتل(DEMATEL)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Foreign exchange market Movements and investment risk in the petrochemical industry
تحولات بازار ارز و ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal implementation of the TOU load response program by providing an economical model related to the behavior of residential electricity consumers.
اجرای بهینه برنامه پاسخگویی بار TOU با ارائه یک مدل اقتصادی مربوط به رفتار مشترکین برق خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2019-3)


Day-ahead energy management of a microgrid with renewable energy resources and CHP units, considering demand response
برنامه ریزی مدیریت انرژی روز بعد یک ریزشبکه، شامل منابع انرژی تجدیدپذیر و CHP با درنظرگرفتن پاسخ گویی بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Assessment of Wind Energy with Emphasis on instruments and Channels for Financing, Case Study: Kerman Province.
ارزیابی اقتصادی انرژی بادی با تأکید بر ابزارها و کانا‌های تأمین‌مالی: مطالعه موردی استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Thermal Comfort Function in the Combination of Solar Windpipe and Wind Chimney (Case Study: Rasoulian House of Yazd).
سنجش عملکرد آسایش حرارتی در تلفیق بادگیر و دودکش خورشیدی (نمونه موردی :خانه رسولیان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the wind energy potential in Yazd
ارزیابی قابلیت‌های انرژی باد در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the influential factors in the formation of sustainable architecture with emphasis on the form of building (Case Study: Savadkouh city)
بررسی عوامل موثر در شکل گیری معماری پایدار با تاکید بر فرم بنا (نمونه موردی شهرستان سوادکوه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Saving in Evaporative Coolers using Permanent Magnet Brushless Motors
صرفه جویی در مصرف انرژی کولرهای آبی با به کارگیری موتورهای آهن ربا دائم بدون جاروبک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monetary Policy Effects on Energy Supply and Demand and Macroeconomic Variables with SUR
بررسی آثار سیاست پولی بر عرضه و تقاضای انرژی و متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از روش روابط به ظاهر نامرتبط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2018-12)


Technical and Economical Appraisal of 1MW Power Plant using RetScreen Software: Case of Shishdar Industrial Town
ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاه 1 مگاواتی در شهرک صنعتی ششدار با استفاده از نرم‌افزار RetScreen
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pre-Feasibility Study of a Solar Power Plant Project: Case of Ahwaz City
مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه پروژه نیروگاه خورشیدی: مطالعه موردی شهراهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Energy Consumption in the First Line of Tehran Metro: GMDH Neural Network Approach
استفاده از رهیافت شبکه عصبی در پیش‌بینی مصرف انرژی خط یک متروی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Efficiency of Monocrystalline and Polycrystalline Photovoltaic Panels Using Neural Network Models
تخمین توان تولیدی پنل های مونوکریستال و پلی کریستال توسط شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rules and Regulations on Competition Rights in Electricity Markets: A Comparative Study
بررسی حقوق رقابت در قوانین و مقررات جهان و ایران با تمرکز بر بازار برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulating Buildings Energy Losses under Different Climate Conditions of Mazandaran Province
شبیه‌سازی اتلاف انرژی در ساختمان به منظور بهینه‌سازی گرمایش و کاهش مصرف گاز در اقلیم‌های مختلف استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Data-based Wind Turbine Using Measured Data Foggy Method
بهبود مدل سازی توربین بادی داده محور با استفاده روش مه آلودگی داده های اندازه گیری شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2018-7)


Comparative Analysis of Short-Term Price Forecasting Models: Iran Electricity Market
بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی کوتاه مدت قیمت در بازار برق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sealing Gas Washer Design on a PEM Stack Fuel Cell Performance
تاثیر طراحی واشر آب‌بندی گاز بر عملکرد یک استک پیل سوختی پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Direct Absorption Solar Collector using Carbon Nanotubes Nanofluid: An Experimental Investigation
بررسی تجربی عملکرد کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانوسیال نانولوله کربنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Velocity and Direction of Airflow on Thermal Comfort and Energy Consumption: Case of New Exclusive Cooling Systems
بررسی تأثیر سرعت و زاویه وزش هوا در سیستم‌های نوین سرمایش انفرادی بر شرایط آسایش حرارتی و مصرف انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potentials of Solar Energy Use in Upstream Petroleum Industry
بررسی پتانسیل بکارگیری انرژی خورشیدی در صنایع بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Input and Energy Output of Rained Wheat and Barley and Its Implication for Global Warming: Case of Aqqala in Golestan Province
مقایسه انرژی ورودی، خروجی و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع گندم و جو دیم در منطقه آق‌قلا (استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Article 19 of National Building Regulations on Thermal Comfort of Residential Spaces in Shiraz: PMV Method
تاثیر رعایت مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان بر آسایش حرارتی فضاهای مسکونی شیراز به روش PMV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2018-6)


Performance modeling and parametric investigation of a solid oxide fuel cell (SOFC)
مدلسازی عملکرد و مطالعه پارامتری سیستم پیل سوختی اکسید جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Optimization Model for Biofuel Supply Chain
مدل بهینه یابی برای طراحی زنجیره تامین سوخت زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization and Exergy, Economic and Environmental Analysis of a Combine Cycle Power Plant
بهینه‌سازی و تحلیل اقتصادی، اگزرژی و آلایندگی یک نیروگاه سیکل ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solar Energy Potentials and Radiation Map of Lorestan Province
پتانسیل انرژی خورشیدی و اطلس تابش در استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Appraisal of Shale Oil Production
محاسبه قیمت تمام شده تولید نفت شیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing Renewable Energy Resources of Hormozgan Province
اولویت‌بندی منابع انرژی تجدیدپذیر در استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Land Capability Analysis for Solar Farms Exploitation Considering Claimatic Factors: Case of Ilam Province
پتانسیل سنجی بهره برداری از مزارع خورشیدی مبتنی بر فاکتورهای اقلیمی: مطالعه موردی استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2018-3)


World Energy Outlook : a Comparative Study
دورنمای جهانی انرژی: بررسی تطبیقی از پیش‌بینی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Saving due to Combination of Atriums and Green Roofs: Case of a College Dormitory under Different Climatic Conditions
بهینه‌سازی انرژی ناشی از ترکیب تالار و بام سبز در یک خوابگاه دانشجویی تحت شرایط اقلیمی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Height for a Wind Tower on a Building in Yazd
تعیین ارتفاع بهینه برای نصب یک توربین بادی بر روی ساختمانی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Saving in Kiln Unit of of ABYEK CEMENT CO: Data Clustering Approach
بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کوره کارخانه سیمان آبیک: رویکرد خوشه‌بندی داده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Fractional Order PID Controller for a Two-Area Micro-Grid under Uncertainty of Parameters
طراحی کنترل کننده تناسبی - انتگرالی- مشتق گیر مرتبه کسری برای ریزشبکه دو ناحیه‌ای با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forecasting Natural Gas Demand Using Meteorological Data: Neural Network Method
پیش بینی تقاضای گاز طبیعی بر مبنای مدلسازی با استفاده از روش شبکه های عصبی در منطقه گرم و خشک بر مبنای داده های هواشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Office Buildings Glass Facades Excitation under Hot and Dry Climates: A Numerical and Experimental Study
بررسی عددی و تجربی برافروختگی نماهای شیشه‌ای بر مصرف در ساختمان‌های اداری در اقلیم گرم و خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2017-12)


Optimal Operation of Microgrids Under Demand Side Management
بهره برداری بهینه از ریزشبکه با مدیریت سمت تقاضا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Grid Connected 0.5 MW Photovoltaic Power Plant for a University Campus
طراحی نیروگاه 0/5 مگاواتی فتوولتاییک متصل به شبکه در پردیس دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Design of a Hybrid Wind-Photovoltaic-Hydroelectric Electricity Generating System in the Presence of Battery Storage: GSO Algorithm
طراحی و بهره برداری بهینه سیستم ترکیبی بادی، خورشیدی و برق آبی بر پایه ذخیره سازی باتری با هدف افزایش شاخص قابلیت اطمینان و کاهش هزینه سیستم توسط الگوریتم GSO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Techno-Economic Analysis of a Parallel and Serially Arrayed Hybrid MED-RO Desalination Unit: Case Study of Qeshm Island
تحلیل فنی اقتصادی استفاده از آب شیرین کن های تلفیقی حرارتی غشایی با آرایش سری یا موازی ( مطالعه موردی : منطقه آزاد قشم )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Household Energy Demand Function: Evidences from 28 Provinces of Iran
برآورد تابع تقاضای مصرف انرژی در بخش خانگی ایران: شواهدی از 28 استان کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Capacity Development Programming of Bioethanol Fuel Refineries in Iran
مدل برنامه ریزی قطعی توسعه ظرفیت پالایشگاه های تولید بیواتانول سوختی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Building Insulation on Energy Consumption in Different Climates of Iran: A Cost Analysis
ارزیابی اثر عایق های ساختمانی بر میزان مصرف انرژی با توجه به هزینه در اقلیم های مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2017-9)


Energy Conservation using Daylight Energy Transfer through Windows : Case of Office Buildings
بررسی عملکرد انتقال انرژی از پنجره‌ها در ساختمان اداری با بهره‌مندی از روشنایی روز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Angle for Solar Panels to Receive Maximum Radiation: Case of Mashhad City
تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solar Radiation and Orientation of Buildings: Case of Residential Buildings in Isfahan
بررسی رابطه و میزان تاثیر تابش خورشیدی بر بدنه ساختمان در تعیین جهت گیری بنا با هدف کاهش مصرف انرژی نمونه موردی: ساختمان مسکونی در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Off-grid Energy System Design for Residential Units
طراحی سیستم مستقل از شبکه برای تأمین انرژی منزل مسکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Review of Global Transportation Energy Outlook
چشم انداز مصارف جهانی انرژی در بخش حمل و نقل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Parameters in Photovoltaic Modules: A Constrained Optimization Approach
ارائه یک روش بهینه‌سازی مقید برای تخمین پارامتر در ماژول‌های فوتوولتائیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Consumption and Heat Storage in a Solar Greenhouse: Artificial Neural Network Method
پیش بینی ذخیره حرارت در سامانه گرمایشی خورشیدی و انرژی مصرفی گلخانه با شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2017-4)


Feasibility Study of Implementing Demand Response Programs (Case Study: Kermanshah Province)
پتانسیل‌سنجی اجرای برنامه‌های پاسخگویی بار (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between energy intensity and level of industrialization in selected countries
رابطه بین شدت انرژی و میزان صنعتی شدن در کشورهای نفتی و غیرنفتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maximizing merchant investment in power transmissionn system expansion planning
حداکثر سازی جذب منابع مالی بخش خصوصی در توسعه شبکه های انتقال انرژی الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solar chimney power plant optimization to achieve maximum power output
بهینه‌سازی نیروگاه دودکش خورشیدی جهت حصول به ماکزیمم توان خروجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of Iran’s household electricity demand function by usage of purporst of cointegration and attention to the structural variation in period of 1355-1389
برآورد تابع تقاضای برق خانگی ایران با استفاده از مفهوم هم جمعی و توجه به تغییر ساختار در سال‌های(1389-1355)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of selected parameters and indicators on energy intensity in Iran and OECD members countries
تاثیر عوامل و شاخص های منتخب بر شدت انرژی کشور و کشورهای OECD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Computational Patterns of Solar Radiation Using Statistical Indicators (Case of Bam City)
مقایسه الگوهای محاسباتی انرژی تابشی خورشید با استفاده از شاخص‌های آماری (مطالعه موردی: شهر بم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Factors affecting emission of Gas co2 in Iran
بررسی عوامل اقتصادی موثر بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the effect of cathode operational conditions on PEM fuel cells performance
بررسی اثر شرایط کارکردی سمت کاتد بر عملکرد پیل‌سوختی پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis the effects of occupants’ clothing on the energy consumption in a small theater hall
تحلیل اثرات پوشش افراد بر مصرف انرژی در یک سالن تئاتر کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2017-1)


controlled islanding Algorithm for power systems considering Energy security constraint
جزیره سازی کنترل‌شده سیستم قدرت با قید امنیت تأمین انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causality of non-diffusing the solar water heaters in Iran
آسیب شناسی عدم ترویج آبگرمکن های خورشیدی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of potential survey of wind power in Isfahan Province by using FUZZY_AHP
پتانسیل سنجی احداث نیروگاه‌ بادی در استان اصفهان با استفاده از روش فازی ای اچ پی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Consumption Management and Greenhouse Gas (GHG) Emissions in Industrial Milk Production
مدیریت مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در واحد صنعتی تولید شیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Evaluation of the Passive Cooling Systems in the Hot and Dry Climate of Iran (Study on the City of Yazd and Isfahan)
ارزیابی میزان کارایی سامانه‌های سرمایش غیر فعال در اقلیم گرم و خشک ایران (مطالعه موردی دو شهر یزد و اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance analysis of using various fluids for use in Gas Turbine - Rankine hybrid cycle
تحلیل عملکرد استفاده از سیالات مختلف در سیکل هیبریدی توربین گاز و رانکین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of using customer relationship management system on Customer Satisfaction in Mashhad Electricity Distribution Company
بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effects of window angle on Mean Radiant Temperature of a residential space in hot and dry climate
مطالعه تاثیر زاویه پنجره نسبت به افق در دمای متوسط تشعشعی اتاق درفضاهای مسکونی (اقلیم گرم و خشک)(مطالعه موردی: شهرستان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Non-Isolated High Voltage Gain DC-DC Converter with Low Voltage Stress on the Switch for Solar Energy Application
ارائه یک ساختار جدید از مبدل DC-DC غیر ایزوله با بهره ولتاژ بهبود یافته و تنش ولتاژ پائین کلید به منظور استفاده در انرژی خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Appropriate Agricultural Residues in Iran for the Second Generation Biofuel Production
پسماندهای کشاورزی مناسب در ایران برای تولید سوخت زیستی نسل دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Planning of Energy Supply Devices Using Energy Hub Concept Considering Operational Characteristics of CHP Units
طراحی بهینه تجهیزات تأمین انرژی به‌روش هاب انرژی با در نظر گرفتن مشخصه کاری واحدهای CHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and prediction of natural gas consumption with help of multi objective GMDH-Type Neural Network. Case study: regional gas distribution company of Rasht city.
مدل‌سازی و پیش‌بینی میزان مصرف گاز طبیعی به کمک شبکه‌ های عصبی نوع GMDH چند‌هدفی. مطالعه موردی: شرکت گاز شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2016-10)


Measuring the Impact of ICT on Energy Consumption in Iran: in a STR model
سنجش تأثیر فاوا بر مصرف انرژی در ایران: در قالب یک مدل STR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modelling CO2 emission from energy system of complex buildings
مدلسازی انتشار CO2 از سیستم های تامین انرژی ساختمان های پیچیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using two-step clustering algorithm to assess gasoline quota on gasoline consumption behavior
استفاده از خوشه بندی دو مرحله‌ای برای بررسی تاثیر سهمیه بندی بنزین بر رفتار مصرف‌کنندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Ranking of barriers to Energy Efficiency in the Armed Forces of Iran
شناسایی و رتبه‌بندی موانع بهینه‌سازی مصارف انرژی در نیروهای مسلح ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of oil price volatility on the financial markets in Iran
تاثیر نا اطمینانی قیمت نفت بر بازارهای مالی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Renewable Energy Resources to Provide Secure Energy in Sensitive Sites
استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر به منظور تامین انرژی امن در مراکز حساس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis, Control, Implementation, and Assessment of Brushless DC Motor Drives
کنترل محرکه های موتورهای DC بدون جاروبک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

control of hybrid fuel cell system and battery for effeciency optimization in operating point
کنترل سیستم ترکیبی پیل سوختی و باتری جهت حفظ راندمان پیل سوختی درنقطه کاری بهینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The scenario analysis on greenhouse gas emission mitigation potential in the Iranian electricity sector using LEAP model
تحلیل سناریو درباره پتانسیل کاهش گازهای گلخانه‌ای در بخش تولید برق ایران با استفاده از مدلساز LEAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

optimization a hybrid system including solar collectors and Geothermal pumps for heating buildings (Case study in Sabzevar)
بهینه سازی سیستم پمپ زمین گرمایی به کمک انرژی خورشیدی، جهت تامین گرمایش ساختمان (مطالعه موردی شهر سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Consumption and Economic Growth in Iran: Toda and Yamamoto Causality Test
مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران: آزمون علی تودا و یاماموتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Irrigated Wheat Energy Production Function
تعیین تابع تولید انرژی گندم آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2016-7)


Analysis of barriers and solutions for use of solar energy (a case study of Hekmatane District)
تحلیل موانع و راهکارهای بکارگیری انرژی خورشیدی (مطالعه موردی دهستان هکمتانه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility the use of biomass fuel in power plant
امکان‌سنجی استفاده از نیروگاه با سوخت زیست‌توده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Thermal Comfort of Old and New Markets from Solar Radiation Perspective Using questionnaire and Ecotect – Case study: Shiraz
مقایسه آسایش حرارتی بازار قدیم و جدید از منظر تابش خورشیدی با پرسشنامه و شبیه سازی اکوتکت- نمونه موردی: شهرشیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation and Analysis of Energy and Economic of Sesame Production in Iran (Case study: Mazandaran Province)
محاسبه و ارزیابی شاخص‌های انرژی و اقتصادی تولید کنجد در ایران (مطالعه موردی: استان مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A hybrid model for ranking CCHP systems with regard to sustainability criteria (Case study: Taleghani hospital)
ارائه یک مدل ترکیبی برای اولویت‌بندی سیستم‌های تولید همزمان برق، حرارت و برودت با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار (مطالعه موردی: بیمارستان طالقانی تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Price Reversal Conditions in Electricity Markets under Various Sequential and Simultaneous Allocation Models
تحلیل شرایط وارونگی قیمت در بازارهای برق تحت مدل‌های مختلف تخصیص پشت‌سرهم و همزمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and life-cycle cost analysis for secondary HVAC systems
مدلسازی و تحلیل هزینه دوره عمر سیستم‌های تهویه‌مطبوع ثانویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The operation of pumped storage units to increase the penetration of wind power in the power network
نقش بهره‌برداری از واحدهای تلمبه ذخیره‌ای در افزایش نفوذ توان باد در شبکه قدرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of CIGS solar cell and optimization of ZnO:Al layer to increase efficiency
شبیه‌سازی سلول‌ خورشیدی CIGS و بهینه‌سازی لایه‌‌ی ZnO:Al با نرم‌افزار‌های‌COMSOL و T-CAD برای افزایش راندمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of porches effect in annual energy consumption optimimzation of residential buildings
ارزیابی تاثیر ایوان ساختمان‌های مسکونی‌ در بهینه سازی مصرف انرژی سالانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing the Efficiency of Electric Vehicles through Improving the Aerodynamic Characteristics
افزایش بازدهی خودروهای الکتریکی از طریق بهبود مشخصه‌های آیرودینامیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aerodynamic analysis of offshore wind turbine tower with fixed monopile platform
تحلیل دینامیکی برج توربین باد تحت نیروی تراست به روش ماتریس انتقال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2016-4)


A new model for estimating the amount of solar energy in arid and semi-arid regions of Iran
ارائه مدلی جدید جهت برآورد میزان انرژی روزانه خورشید در نواحی خشک و نیمه خشک ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Locating solar thermal power plant to provide a sustainable energy using fuzzy logic
مکان یابی نیروگاه خورشیدی حرارتی جهت تامین انرژی پایدار با استفاده از منطق فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical Analysis and Potential Evaluation of Wind Energy in Dayyer port
ارزیابی آماری داده های سرعت و پتانسیل انرژی باد جهت نصب توربین های بادی در سواحل خلیج فارس: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimum sizing of combined cooling, heat and power equipment
تعیین اندازه بهینه تجهیزات سیستم تولید ترکیبی سرمایش، حرارت و قدرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Assesment and Environmental-Social Aspects of Solar Cooling in Southern Iran
ارزیابی اقتصادی و اثرات محیط‌زیستی-اجتماعی سرمایش خورشیدی در مناطق جنوبی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling, optimization and comparison of an ice thermal energy storage and a phase change material system for air-conditioning applications
مدلسازی، بهینه سازی و مقایسه سیستم ذخیره سازی یخ و سیستم مواد تغییرفازدهنده برای کاربردهای تهویه مطبوع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of an Active Solar Dryer Equipped with an Auxilliary Electrical Heater and Heat Recovery System
بررسی عملکرد خشک کن خورشیدی فعال مجهز به گرم کن الکتریکی و سامانه بازیافت انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and evaluation of solar potential in Tehran, Kerman and Yazd for a 500 kW photovoltaic power plant using PVsyst software
شبیه‌سازی و ارزیابی پتانسیل خورشیدی تهران، کرمان و یزد برای احداث نیروگاه فتوولتاییک 500 کیلوواتی با استفاده از نرم‌افزار PVsyst
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Architectural design strategies to reduce urban heat island effect
بررسی راهکارهای طراحی معماری بر کاهش اثر جزایر حرارتی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of global solar radiation using artificial neural network in Kermanshah province
تخمین تابش کلی خورشید در استان کرمانشاه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of rotary kiln in the cement industry
نگهداشت انرژی با استفاده از مدل‌سازی کوره دوار سیمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2016-1)


Thermal simulation and optimization of natural gas liquefaction system
شبیه‏ سازی حرارتی و بهینه سازی سیستم مایع ‏سازی گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Manufacturing of Hybrid Electric Vehicle Pride at University of Kashan
طراحی و ساخت خودروی سواری هیبرید برقی پراید در دانشگاه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

teaching-learning environment environmental -Svadanrzhy-Rftarzyst
آموزش سواد انرژی در راستای عملیاتی کردن رفتار زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of optimization of response surface methodology and imperialist competitive algorithm study in the reactor temperature and the weight of the catalyst in the catalytic pyrolysis of plastic waste to fuel conversion
مقایسه کارایی بهینه‌سازی روش سطح پاسخ و الگوریتم رقابت استعماری در بررسی دمای راکتور و وزن کاتالیست در پیرولیز کاتالیستی تبدیل ضایعات پلاستیکی به سوخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficieny Enhancement and Polutant Gas Emission(NOx) Reduction in a Benchmark Turbo-Compressor Gas Engine Using shell& tube and plate finn heat exchangers
بهینه سازی سیکل توربین گاز با مبدل حرارتی صفحه ای فین دار جهت ارتقای عملکرد و کاهش آلاینده ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Energy Simulation Programs: An Empirical and Comparative Approach
اعتبار سنجی نرم افزارهای شبیه سازی انرژی در ساختمان: با رویکرد تجربی و مقایسه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate Relationship between the Form of Residential Buildings and Energy Consumption in Hot and Dry Climates in Semnan City
بررسی رابطه فرم ساختمان های مسکونی با میزان مصرف انرژی آنها در اقلیم گرم و خشک شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance modification of HVAC System via numerical simulation and experimental crosscheck
اصلاح عملکرد سیستم HVAC با استفاده از شبیه سازی عددی و مقایسه با نتایج تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transmission Expansion Planning considering Wind Farm Impacts Based On ICA
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال درحضور نیروگاه های بادی مبتنی بر الگوریتم ICA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Empirical Models for Estimating Daily Solar Radiation Temperature-Based in Four Climate Region of Iran
ارزیابی مدل‌های تجربی برآورد تابش خورشیدی روزانه بر پایه دمای هوا در چهار منطقه آب و هوایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2015-10)


Prioritization of technologies to produce energy from wastewater treatment processes using Analytical Hierarchy Process
اولویت‌بندی فناوری‌های تولید انرژی از فرایندهای تصفیه فاضلاب به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment potential of energy savings in agriculture (case study: Yazd province)
پتانسیل‌سنجی صرفه‌جویی مصرف آب و انرژی استحصال آن در بخش زراعت (مطالعه موردی: استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DESIGNING BARRIERS PATTERN ON USING RENEWABLE ENERGY IN AGRICULTURE SECTOR IN IRAN: A CASE STUDY OF SEMNAN PROVINCE
بررسی موانع بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی ایران: مطالعه موردی استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of an Energy Management System for a Renewable Micro-Grid
طراحی سیستم مدیریت انرژی در یک ریزشبکه با حضور واحدهای تجدیدپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Model for buyback contract
مدل نظری قرارداد بیع متقابل انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of functional parameters in PEM electrolyzer by Energy and Exergy analysis
بهینه سازی دما و فشار عملکردی الکترولایزر غشا پلیمری بر اساس مدلسازی و آنالیز انرژی و اگسرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy and exergy analysis of Tabriz power plant
تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه حرارتی بخار تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of General Models for Optimum Tilt Angles to Recieve Maximum Radiation: Iran Case Study
استخراج مدل کلی تغییرات زاویه ی بهینه برای دریافت بیشترین تابش در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical simulation of water circulation inside a vacuum tube solar water heater
مدل سازی عددی نحوه ی سیرکولاسیون سیال درون آب گرمکن های خورشیدی لوله خلاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Strategy of using absorption and Centrifugal Chillers in Tehran residential tower
راهبرد انرژی در استفاده از چیلرهای جذبی و تراکمی در برج تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2015-7)


A Novel Steady State Analysis Algorithm For Annual Thermal Efficiency Modeling of A Flat Plate Solar Air Heater in Urmia Climate
ارائه ی یک الگوریتم تحلیلی حالت پایا جدید برای مدلسازی عملکرد حرارتی سالانه ی یک هوا گرمکن خورشیدی در شرایط اقلیمی ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of genetic algorithm to choose the best scenario for energy demand forecasting of residential and commercial sectors in Iran
کاربرد الگوریتم ژنتیک در انتخاب بهترین سناریو برای پیش‌بینی تقاضای انرژی مصرفی بخش خانگی - تجاری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Establishment of the energy management system in Tehran municipality district 7
شناسایی عناصر کلیدی موفقیت در بهینه سازی مصرف انرژی در شهرداری منطقه 7 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

control of parabolic trough solar plant with model predictive controller
کنترل نیروگاه‌های خورشیدی سهموی خطی با کنترل کننده مدل پیش‌بین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy audit of the specify building in Isfahan, Effect of various factors and strategies to reduce energy losses
ممیزی انرژی ساختمان مشخص در اصفهان، تاثیر عوامل مختلف و راهکارهای کاهش تلفات انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of various fluids in a coupled power and refrigeration cycle
بررسی عملکرد سیالات مختلف در سیکل ترکیبی توان و تبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships Between Natural Gas Consumption and Economic Growth Survey: Evidence from Iran
تحلیل ارتباط مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Construction of a 10 kW PEM Fuel Cell
طراحی و ساخت سیستم پیل سوختی پلیمری 10 کیلو وات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2015-4)


Financial Optimization in Electricity Market: portfolio theory approach
بهینه سازی مالی در بازار برق: کاربرد نظریه پرتفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of renewable energy in the transport sector in Iran
کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در بخش حمل ونقل کشور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site selection for a wind powered pumped storage based on GIS and MCDM: A case study of Kermanshah, Iran
انتخاب بهترین مکان نیروگاه هیبرید تلمبه ذخیره-بادی با استفاده از GIS و MCDM: مطالعه موردی استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Environmental Economic Management in a Microgrid Based on the Improved HBMO Method and Fuzzy Logic
مدیریت اقتصادی زیست محیطی انرژی در یک ریزشبکه مبتنی بر روش بهبود یافته HBMO و منطق فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modified CSS Approach for Envionmental/Economic load dispatch: A multiobjective approach
پخش بار اقتصادی-زیست محیطی در سیستم‌های قدرت با روش بهبودیافته جستجوی سیستم‏های باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intelligent Control of Heating and Cooling Systems Using Emotional Learning
کنترل هوشمند سیستم‌های حرارتی- برودتی با استفاده از یادگیری عاطفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation and Determination of Energy Consumption for Two Methods of Onion Cropping
بررسی و تعیین انرژی مصرفی در دو روش تولید پیاز خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site Selection of Wind Turbines Based on Space Environmental Assessment (Case study: Khorasan Razavi)
مکانیابی توربین‌های بادی مبتنی بر ارزیابی فضایی زیست محیطی (نمونه موردی: استان خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2015-1)


Optimization of energy management in hybrid vehicle (Fuell cell, Battery, Ultra-capacitor)
بهینه‌سازی راهبرد مدیریت انرژی در خودروی هیبریدی (پیل‌سوختی، باتری و ابرخازن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrical Capacity Optimization and Determination of the Economic Parameters in the Plan Installation of DG Generators in CNG Stations
بهینه سازی ظرفیت الکتریکی و تعیین پارامترهای اقتصادی در طرح نصب مولد های DG در ایستگاه های CNG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Explanation of Security Levels in City Neighborhoods based on Night Lighting Index Using Inversion Hierarchical Weight Process “Case study of Kerman city”
تبیین سطوح امنیت در محلات شهری بر مبنای شاخص های روشنایی شبانه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی معکوس (نمونه موردی شهر کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relation of between rate of social acceptance of solar energy technologies and their effective factors (case study : Tabriz City)
بررسی رابطه بین میزان پذیرش اجتماعی سیستم های انرژی خورشیدی و عوامل مؤثر آن (مطالعه موردی:شهر تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Trombe wall performance by CFD simulation, a Parameter study
بررسی پارامترهای موثر بر کارایی دیوار ترومب با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In this research, a Combined Cooling, Heat and Power (CCHP) system based on a solid oxide fuel cell (SOFC) is introduced. In order to obtain a solution, the reforming, electrochemical and thermal models are introduced and solved simultaneously. In order to use the part of heat that is more than demand, two scenario are suggested. In both scenarios excess heat is used to steam generation. In the first scenario, generated steam is injected to gas turbine. This causes to obtain 1.3 kW more power and improve trigeneration efficiency about 1.27 % . In the second scenario, generated steam is used in steam turbine for power generation. Second scenario increases the output power by 1.7 kW and improves trigeneration efficiency about 1.7 %. Therefore, in the case that the excess heat is recovered, an improved energy conversion system efficiency can be about 85 %.
توسعه مدل بهبودیافته سیستم ترکیبی تولید همزمان برق، گرمایش و سرمایش بر اساس پیل سوختی اکسید جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Influence of Exterior Façade on the Annual Energy Consumption of Building in Different Climates of Iran
ارزیابی میزان تأثیر نمای خارجی ساختمان بر مصرف انرژی سالانه در اقلیم های مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Parametric Study of Cathode Catalyst Layer of PEM Fuel Cell Based Agglomerate Model
بررسی پارامتری جامع لایه کاتالیست کاتدی پیل سوختی غشا تبادل پروتون بر اساس ساختار کلوخه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2014-10)


Maximum Power Access in Wind turbine System connection to Permanent Magnet Synchronous Generator with Intelligent Algorithm
دسترسی به نقطه بیشینه توان ماکزیمم در سیستم توربین بادی متصل به ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از الگوریتم هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Allocation of Multi DGs Based on Nodal Pricing Using Anarchic Society Optimization Considering Nonlinear Load Model
تخصیص بهینه تولید پراکنده براساس قیمت‌گذاری گره‌ای با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه هرج‌ومرج و در نظر گرفتن مدل غیرخطی بار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electricity Generation From Renewable Sources And Environmental Emissions In Iran
نقش تولید برق از منابع تجدیدپذیر در کاهش گازهای گلخانه ای: یک رویکرد اقتصاد سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability-Based Coordination of the Wind and Pumped-Storage Units in an Electricity Market
برنامه ریزی احتمالاتی واحدهای بادی و تلمبه ذخیره ای در بازار برق با در نظر داشتن قابلیت اطمینان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Yazd university photovoltaic power plant simulation and comparing results’ validity with empirical data and presenting efficiency-increasing strategies
نتایج شبیه سازی عملکرد نیروگاه فتوولتاییک دانشگاه یزد و سنجش اعتبار آن با داده های تجربی ضمن ارائه راهکارهای افزایش راندمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improve Small Isolated PV-Wind Grid with use of Improved Flywheel Energy Storage System
بهبود پایداری شبکه کوچک مستقل باد- خورشید با استفاده از سیستم ذخیره ساز انرژی چرخ طیار بهبود یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Theoretical For The Reduction Energy Costs Gas Industry By Membrane Technology
تئوری جدید برای کاهش هزینه های انرژی صنایع گازی توسط فناوری غشایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2014-7)


A review of Bringing Natural Daylight and Illumination into Buildings
مروری بر روشهای جایگزینی روشنایی مصنوعی با روشنایی خورشید در ساختمان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

BTS power supplies to the feasibility of using photovoltaic systems
ارزیابی تأمین برق BTS با استفاده از سیستم فتوولتائیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimum management of the generation for islanded Microgrid by using MABC Algorithm
برنامه ریزی بهینه منابع تولید در ریزشبکه مستقل از شبکه با الگوریتم چند بعدی کلونی زنبور مصنوعی (MABC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal demand side management in the islanded Microgrid by using Multi-dimension Imperialist Competitive Algorithm
مدیریت بهینه سمت تقاضا در ریزشبکه مستقل از شبکه دارای منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند‌‌بعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does Oil Price Pass-Through into Inflation in Iran?
آیا قیمت نفت از نرخ تورم در ایران عبور می کند؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AHP approach to Iran’s crude oil sales method under oil embargo conditions
طراحی مدل تصمیم گیری راهبردی روش فروش نفت خام برای حضور ایران در بازار نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical, financial, and environmental feasibility study of reciprocating engine-driven CHP systems for residential applications in various climates of Iran
ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی به کارگیری سیستم CHP با موتور احتراق داخلی برای واحدهای مسکونی در اقلیمهای گوناگون ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agriculture sector energy demand analyzing and modeling
تحلیل و مدل سازی ساختار تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2014-4)


World Energy Outlook :a Comparative Study
بررسی تطبیقی پیش‌بینی‌های چشم‌انداز جهانی انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical and Economic Evaluation of Refuse-Derived Fuel and Tire-Derived Fuel in Cement Industry in Iran
بررسی فنی و اقتصادی ورود سوخت حاصل از زباله و تایر فرسوده در صنایع سیمان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility study and economic evaluation of wind energy in north of Khuzestan province : case study of shush-tar
امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی انرژی باد در شمال استان خوزستان – مطالعه موردی شهر شوشتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Evaluation of Using Three Phase Motors with Inverter in Domestic Water Coolers
بررسی اقتصادی کولرهای آبی با وجود موتورهای الکتریکی سه‌فاز بهمراه اینورتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Necessity and potential of biofuel production from cereal residues
ضرورت و پتانسیل تولید سوخت زیستی از بقایای غلات در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi objective operation of micro grids in presence of combine micro heat and power generators
بهره‌برداری چند هدفه از ریزشبکه‌ها در حضور سیستم-های تولید همزمان مقیاس کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Under Frequency Load Shedding Method in Competitive Electricity Market
ارایه روش جدید بارزدایی بهینه فرکانسی در محیط بازار رقابتی برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A techno-economical model development for tractor survival in Iran’s agricultural sector
توسعه مدل ارزیابی طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده در ایران و ارایه یک سیاست انرژی مکمل در زیربخش زراعت و باغداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2014-1)


Simultaneous Implementation of Security Constraint Unit Commitment and Emergency Demand Response Program by Using Economic Model
اجرای برنامه همزمان مشارکت واحدها با قید امنیت و پاسخ‏گویی بار اضطراری (EDRP) بهینه با استفاده از مدل‏سازی اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regulation in Energy Futures Markets: Case of Price Manipulation
مقررات گذاری و نظارت در بازارآتی‌های انرژی: جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Investigation of the Thermal Performance of Floor Heating System with PCM
شبیه سازی عددی عملکرد حرارتی سیستم گرمایش از کف با مواد تغییر فاز محصور (PCM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

GA Optimization of New Fuzzy Logic Controller for Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic Module
بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت بهینه‌سازی کنترل‌کننده فازی به منظور دستیابی به نقطه بیشینه توان مولد فتوولتاییک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The appropriate form of tall building for receiving solar energy in Tehran
فرم مناسب ساختمان بلند برای دریافت انرژی تابشی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined Economic Emission Dispatch With Consideration of Nonlinear Restrictions of Power Plants Based on a new Hybrid Method
توزیع اقتصادی زیست محیطی بار با اعمال محدودیت-های غیرخطی نیروگاه‌ها مبتنی بر یک روش ترکیبی جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining and Ranking Energy Consumption Policy Criteria in Iran to Reach an Intergenerational Justice based on Ethical Considerations
تعیین و رتبه‌بندی معیارهای خط‌مشی‌گذاری مصرف انرژی در ایران برای تحقق عدالت بین‌نسلی بر مبنای ملاحظات اخلاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The moment Prediction Global solar radiation in rafsanjan city with neural network
پیش بینی لحظه ای تابش کل خورشید در شهر رفسنجان توسط شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2013-10)


Considering the effect of different parameters on the performance of solar air heaters
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد هوا گرمکن خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Crude Oil Prices Dynamic Effects on Irans Methanol
بررسی آثار پویای قیمت نفت‌خام بر قیمت متانول ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Demand Prediction by Using Neural Network based on Patricle Swarm Optimization
پیش‌بینی تقاضای انرژی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم انبوه ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis the effect of superconducting fault current limiter (SFCL) on micro grid include wind turbine and fuel cell
بررسی تاثیر محدود کننده جریان خطا SFCL در ریزشبکه شامل نیروگاه بادی و پیل سوختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of solar radiation received the Earth using ANFIS and empirical models (Case Study: Zahedan and Bojnourd stations)
مدل‌سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل‌های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های زاهدان و بجنورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Optimal Area to Install the Solar Photovoltaic Power Plant for a Building Using Simulated Annealing Optimization Algorithm
تعیین سطح بهینه‌ مورد نیاز برای نصب سیستم مولد برق خورشیدی برای یک واحد مسکونی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده (SA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crude oil price contagion to the growth of Industry and Mine sector in Iran: An approach to Markov-Switching Models
عوامل مؤثر بر انتقال نوسانات قیمت نفت خام به رشد بخش صنعت و معدن در ایران: رهیافتی از مدل‌های تبدیل مارکف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2013-7)


Identifying Challenges Technical and Engineering Services in Iran Oil and Gas Industry
بررسی و شناسایی چالش های توسعه و صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transmission Expansion Planning based on Analytical Hierarchy Process by Using Entropy Technique
برنامه‌ریزی توسعه انتقال (TEP) بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با استفاده از تکنیک آنتروپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on developing countries curriculum concerning clean &renewable energy resources & their applied work pattern
بـررسی وضعیت برنامه درسی کشورهای پیشرفته از منظر توجه به منابع انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به منظور ارائه راهکارهای پیشنهادی در نظام آموزش و پرورش ایــران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New technique for Global Solar Radiation prediction
روشی نوین جهت پیش بینی کلی تابش خورشیدی بر روی سطح افقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selecting a suitable model for energy resources allocation in Iran using Analytic Hierarchy Process
انتخاب مدل مناسب برای تخصیص منابع انرژی در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Design of a 100kw Grid Connected Photovoltaic Power Plant In Tehran Using Pvsyst Software
مطالعات طراحی بهینه یک نیروگاه فتوولتائیک 100 کیلوواتی متصل به شبکه در تهران با استفاده از نرم افزارPVSyst
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exergy Analysis of Condensate Stabilization Unit of South Pars Gas Refinery
تحلیل اکسرژی واحد پایدارسازی میعانات گازی پالایشگاه پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2013-4)


Construct heat pipe (thermosyphon) photovoltaic/thermal hybrid system
ساخت سیستم فتوولتائیک/حرارتی با بکارگیری لوله‌های گرمایی از نوع ترموسیفون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Saving in Building Using Phase Change Material
ذخیره سازی انرژی در ساختمان با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energetic Investigation of Organic Rankine Cycle for Low Temperature Waste Heat Recovery Power Generation by Parabolic Trough Collector with Environmental Consideration
بررسی انرژتیک چرخه رانکین آلی برای تولید توان از حرارت‌های باز‌یافتی دما پایین کلکتور سهموی خطی خورشیدی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Simulation of Distributed Generation, Using Battery/Photovoltaic System with Relative Controllers Design
مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم فتوولتائیک-باتری متصل به شبکه سراسری با طراحی کنترل کننده‌های لازم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Financing Private Power Projects
تأمین مالی پروژه‌های خصوصی نیرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Oil Revenues and Economic Growth in Iran and Selected OPEC Member Countries (1981-2010)
بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب عضو اوپک (1981ـ2010)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Emissions Carbon Dioxide in Iran a Fuzzy Approach
بررسی میزان انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران با رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2013-1)


New technique for multi-objective reconfiguration of distribution system using Bees algorithm and Graph theory
روشی نوین جهت بازآرایی چند منظوره شبکه توزیع با استفاده از ترکیب الگوریتم زنبورها و تئوری گراف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and parametric study of Solid oxide fuel cell-Micro gas turbine hybrid system
مدل سازی و بررسی پارامتریک سیستم ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد و میکروتوربین گازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Fuzzy logic and Fuzzy TOPSIS for sake site selection of solar power plant by GIS,(Case Study, Tehran)
کاربرد منطق فازی و FTOPSIS جهت مکانیابی نیروگاه خورشیدی با استفاده از GIS (مطالعه موردی استان تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Reference Current Generation Method on Compensation Characteristics of Active Power Filter in Electrical Power System
تاثیر روش تولید جریان مرجع بر مشخصه‌های جبران‌سازی فیلتر فعال در سیستم قدرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Multi-stage thermoelectric generator systems with aided of particle swarm optimization
بهینه‌سازی سیستم‌های ژنراتور ترموالکتریکی چند مرحله‌ای به روش بهینه‌سازی اجتماع ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of a Photovoltaic System to Supply Emergency DC Current of Electric Power Substations in Khuzestan Province
طراحی یک سیستم فتوولتائیک جهت تغذیه جریان DC اضطراری ایستگاه های برق در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A novel method for optimal placement of hybrid PV/Wind distribution generation in Meshkinshahr city network using GSA algorithm
ارائه روشی جدید به منظور جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده‌ ترکیبی بادی و خورشیدی در شبکه مشکین شهر توسط الگوریتم (GSA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2012-10)


Identifying the Inhibiting Factors of Application Development of Renewable Energies in Smallholder Farming Systems of the Tafresh Township
تحلیل عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Techno-Economic Evaluation of Energy Forests Implementation in Iran for Power Generation
ارزیابی فنی- اقتصادی بهره‌برداری از جنگل‌های انرژی در ایران به منظور تولید برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Development of a Simulator for Shiraz 250kw Solar Power Plant Based on Hybrid Modeling
طراحی و توسعه یک محیط شبیه ساز جهت نیروگاه 250kw خورشیدی شیراز بر پایه مدل‌سازی ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Renewable Energy Development in Iran: Barriers and Strategies
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور: موانع و راهبردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and preliminary design of converting the kinetic energy of a tidal wave in Khoraneqeshm Strait (Persian Gulf)
مطالعه و طراحی مقدماتی یک مبدل انرژی جنبشی موج جزر و مد در تنگه خوران ِقشم (خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and prioritize of appropriate standards for the construction of grid connected photovoltaic power plants using the AHP
بررسی و اولویت بندی استانداردهای مناسب جهت ساخت نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه در کشور با استفاده از روش AHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal design of a stand-alone hybrid energy system considering with LPSP relibility index
طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن شاخص قابلیت اطمینان LPSP (مورد مطالعاتی: روستای ارسون استان اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2012-7)


Modeling of waste to energy conversion system from municipal solid waste (garbage’s) using gasification technology
مدل‌سازی سیستم تبدیل انرژی از پسماندهای شهری (زباله) با استفاده از فناوری گازی سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The optimum design of motorized PV shade and its impact on energy flow of a case study
پتانسیل سنجی و طراحی بهینه سیستم ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر جهت تامین برق مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ آب سایت مشکین شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An economic evaluation for an autonomous independent network of distributed energy resources with reliability consideration
ارزیابی اقتصادی برای یک ریزشبکه مستقل شامل منابع انرژی پراکنده با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization on Estimating The energy demand
کاربرد الگوریتم انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک در شبیه‌سازی و پیش‌بینی تقاضای انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the optimal tilt angle for solar arrays in climate karaj
تعیین زاویه شیب بهینه آرایه‌های خوشیدی در شرایط اقلیمی کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance and Microstructure Analysis of Single Solid Oxide Fuel Cell
ارزیابی عملکرد و ریز ساختار تک سل پیل سوختی اکسید جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Financial Transmissio Rights: Complementary Chain in Electricity Industry Restructuring
حقوق مالی انتقال: حلقه مکمل در تجدید ساختار صنعت برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2012-4)


The Impact of Operational Conditions on Degradation Mechanisms in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
بررسی اثر شرایط عملکردی بر مکانیزم‌های خرابی در پیل سوختی پلیمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The optimum design of motorized PV shade and its impact on energy flow of a case study
طراحی بهینه سایبان خورشیدی متحرک به همراه تولید برق و اثر آن روی جریان انرژی یک اتاق اداری مشخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of long-term subsidies elimination of energy carriers, oil, gas and electricity on the level of production and inflation in Iran
بررسی اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل‌های انرژی، نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing of socio- economical and environmental benefits of using solar water heater in Shiraz city
تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی و زیست محیطی مزایای بکارگیری آبگرمکن خورشیدی (مطالعه موردی شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment & analysis of selling non-petroleums impacts on growth of national economy
ارزیابی و تحلیل تأثیرات غیرخام فروشی نفت بر رشد اقتصاد ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization And Development Of Regenerative Exergy System For Gas Wellhead Facilities To Produce Electrical Energy
بررسی فنی و اقتصادی بازیافت اکسرژی فشاری تلف‌شده از شیر فشارشکن در چاه‌های گازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Management in Petroleum and Natural Gas Industry: Requirements and Instruments
مدیریت ریسک درصنعت نفت و گازکشور؛ ضرورت ها و ابزارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2012-1)


Design of a Solar Fluidized Bed Dryer and The Effect of Solar Radiation on Drying Performance
طراحی خشک کن بستر سیال خورشیدی و تأثیر تابش خورشیدی بر عملکرد خشک شدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Derating Factor of Induction Motors Subjected to Voltage Fluctuations
محاسبه ضریب کاهش توان نامی یک موتور القایی در صورت وجود نوسانات ولتاژ در ترمینال‌های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and simulation of hybrid solid oxide fuel cell-gas turbine cycle in design point and predicted efficiency in off design point
تحلیل و شبیه سازی سیکل هیبریدی توربین گاز و پیل سوختی اکسید جامد در نقطه طراحی و پیش‌بینی بازده در خارج از نقطه طراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical - Economical and Environmental Analysis of Utilization of Solar Water Heating Systems in Residential Buildings
آنالیز فنی، اقتصادی و زیست محیطی استفاده از سیستم‌های آبگرمکن خورشیدی در ساختمان‌های مسکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges and Strategies Optimization of Energy Consumption in Iran
چالش‌ها و راهبردهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantification of Environmental Impacts in Life Cycle of Combined Cycle Power Plant Using Environmental Priority Strategies (EPS)
کمی سازی اثرات انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای در چرخه حیات یک نیروگاه چرخه ترکیبی با استفاده از روش EPS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Management in Countrys ٍElectricity Industry: Requirements and Instruments
مدیریت ریسک در صنعت برق کشور؛ ضرورت ها و ابزارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2011-10)


Numerical Analysis of Performance a Trombe Wall in Dry Climate
بررسی عددی عملکرد یک دیوار ترومب در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Prologue On Energy Planning Methodology
روش‌شناسی برنامه‌ریزی انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Simultaneous Electricity Generation and Photocatalytic Oxidation of An Organic Substrate in Wastewater
بررسی همزمان تولید برق و اکسیداسیون فتوکاتالیستی مواد آلی موجود در پساب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Energy Utilization in Upstream NGL Plants Through Reducing Electricity Consumption and Increasing The Fractionate Efficacy of Demethanizer Column
کاهش شدت مصرف انرژی و افزایش کارایی برج متان زدا در کارخانجات گاز مایع صنایع بالادستی نفت کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reactive Power Control in Distribution Systems with Varying Load in Presence of Distributed Generations with Using Improved Genetic algorithm
کنترل توان راکتیو شبکه‌های توزیع بار متغیر در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selection the best external wall of buildings for energy saving by AHP technique
انتخاب مناسب‌ترین دیوار خارجی ساختمان جهت صرفه‌جویی در انرژی با تکنیک AHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of The 10 KW Point-Absorber Wave Energy Converter Device At The Assaluyeh Seaport of Persian Gulf
طراحی دستگاه مبدل 10 کیلوواتی جاذب نقطه‌ای انرژی امواج دریا در منطقه بندر عسلویه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2011-7)


Investigation of Power Generation in Pressure Retarded Osmosis Power Plant
بررسی تولید توان الکتریکی در نیروگاه اسمز فشار-کاهیده(PRO)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental/Economic Power Dispatch Using Multi-objective Gravitational Search Algorithm
پخش‌باراقتصادی و آلودگی‌های محیطی به کمک الگوریتم چند منظوره MOGSA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Senior Managers in Implementing Vision in Petroleum Industry in Iran
نقش مدیران ارشد در پیاده‏سازی چشم‏انداز در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Importance of Electricity in Economic Development and Transition from Dualism
اهمیت تأمین انرژی برق در توسعه اقتصادی و گذار از اقتصاد دوگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Optimal Model for Capacity-Building and Operation of Micro CHP Systems in the Residential Buildings
مدل بهینه ظرفیت‌سازی و بهره‌برداری از سیستمMicro CHPدر ساختمان های مسکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Feasibility Study on Using a Photovoltaic-Fuel Cell Hybrid System for Combined Heat and Power (CHP) Generation in Residential Sector in the East of Iran
امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم ترکیبی فتوولتاییک و پیل سوختی جهت تولید همزمان برق و حرارت در یک واحد مسکونی در شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Sizing, Operation and Sensitivity Analysis of CCHP System Based on Fuel Cell Prime Mover for a Typical Building
تعیین ظرفیت بهینه و آنالیز حساسیت سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما بر پایه محرکه اولیه پیل سوختی برای یک آپارتمان مسکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2011-4)


Wind Energy Resources Assessment Using Geographical Information Systems (GIS), (Case Study: West Iran)
پتانسیل سنجی انرژی باد برق منطقه ای باختر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical and Financial Analysis of Photovoltaeic Power in Oil Industries Using RETSCREEN Software
بررسی فنی و اقتصادی استفاده از برق فتوولتایی در صنایع نفتی با استفاده از نرم افزار RETSCREEN
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Removing Subsidieson Type of the Units in an Islanded Micro-Grid
تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر نوع واحدهای موجود در میکروشبکه خودمختار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility Study of Construction of a 10 MWWind Power Plant in MoravehTappeh
امکان سنجی احداث نیروگاه بادی 10 مگاواتی مراوه تپه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect ofDifferent Membrane and Fuel Cell Operational Conditions on Polymer Electrolyte Membrane Fuel cell Performance for UPS
بررسی تأثیر استفاده از انواع غشاء های پلیمری و شرایط عملکردی بر پیل سوختی غشاء پلیمری در یک سیستم برق پشتیبان (UPS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Criteria Decision Making Based on Scenario planning for Long –term power generation planning in Iran
تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر سناریو برای برنامه ریزی بلندمدت تولید برق در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of a Solar Absorption Chiller System in Tehran and Evaluation of its Operation in Comparison with Conventional Absorption Chillers
طراحی یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی در شهر تهران و بررسی عملکرد این سیستم در مقایسه با چیلرهای جذبی رایج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2011-1)


Application of Gravitational Search Algorithm in Optimal Placement of DG Recourses for Reducing the Cost of Restructuring the Electricity Market
کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی در جایابی بهینه منابع تولید پراکنده برای کاهش هزینه انرژی بازار برق تجدید ساختار یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Smart Power Factor Optimizer on Energy Saving
اثر بهینه ساز هوشمند بار راکتیو در کاهش مصرف انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Targeting SubsidiesofEnergyCarriersonInflationandEconomic Growthin Iran
تاثیر هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی بر تورم و رشد اقتصادی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intelligent Optimal Design and Energy Management of Stand-Alone Hybrid System for Rural Regions
طراحی بهینه و مدیریت هوشمند انرژی سیستم هیبرید مستقل از شبکه برای مناطق روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Study of Flexible Dye Sensitized Solar Cells Operated with Graphite, Gold and PlatinumCounter Electrodes
بررسی بازدهی سلول‌های خورشیدی رنگینه ای انعطاف پذیر با الکترودهای گرافیت، طلا و پلاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Simulation of a Flat Plate Solar Collector
تحلیل عددی کامل یک گردآورنده تخت خورشیدی در کوتاه ترین و طولانی ترین روز سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical and Economical Optimization of a Gas Distribution Network in Order to Find the Technical Reason for Gas Pressure Drop in Winter
بهینه سازی فنیو اقتصادی یک شبکه توزیع گاز به منظور یافتن علت فنی ایجاد افت فشار گاز در زمستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2010-10)


Surveying of Wind Potential at Amir Abad Port with the Aim of Construction of a Wind PlowerPlant(Farm)
بررسی پتانسیل انرژی باد در بندر امیرآباد به منظور امکان سنجی تأسیس نیروگاه بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scenario planning with the Aim of Future Study on Iran Power Generation Industry
سناریونگاری با هدف آینده پژوهی در صنعت تولید برق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

StudyingHousehold Subscribers Attitude TowardEconomic and Social Consequences of Removing Energy Subsidies
بررسی نگرش مشترکین خانگی شهر تهران نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هدفمند کردن یارانه های برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studyingthe Effect of Evaporative and Refrigerated Cooling Methods on the Gas Turbine Inlet Air Cooling
بررسی تاثیر روش های خنک کننده تبخیری و تبریدی بر سرمایش هوای ورودی توربین گازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermal-Economic Multi-objective Optimization of Hybrid-Desiccant Cooling System
مدل‌سازی و بهینه‌سازی فنی و اقتصادی سیستم سرمایشی هیبرید-دسیکنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Direct and Indirect Energy Consumption Effects on Iran’s Economic GrowthBetween 1359 to 1387
بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشور در فاصله سال های 87-1359
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Performance of Buildings Equipped with Active and Passive Solar Systems
مقایسه عملکرد مجموعه مجهز به تمهیدات فعال و غیر فعال خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2010-7)


Analysis of Industrial Energy Consumption of Iran Using Decomposition Analysis
بررسی علل تغییر در مصرف انرژی بخش صنعت ایران با استفاده از روش تجزیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of GHG Emission in Different Kinds of Power Plants by LCA Approach
مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای در انواع نیروگاه های برق با استفاده از رویکرد LCA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Multi-regional Model for Optimal Expansion Planning of Electrical Energy Supply System in the Competitive Environment
یک مدل چند منطقه ای جهت توسعه بهینه سیستم تولید انرژی الکتریکی در شرایط رقابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conventional CHP in Comparison With SOFC-CHP Through Second Law of Thermodynamics
تحلیل ترمودینامیکی و آنالیز اگزرژی سیکل های نوین تولید همزمان برق و حرارت و پیل سوختی اکسید جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Causes of Failure in Achieving the Goals of Iran’s Renewable Energy Sector in the Fourth Development Plan
بررسی علل عدم تحقق اهداف کشور در بخش انرژی های تجدیدپذیر در برنامه چهارم توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Thermal Performance of Unglazed Transpired-Plate Solar Collectors in Perpendiclar Wind
بررسی کارایی حرارتی کلکتورهای خورشیدی مشبک در جریان باد عمود بر صفحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Solar Radiotion in Iran by Using the Optimal Model
برآورد تابش خورشیدی در ایران با استفاده از یک مدل بهینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2010-4)


Modelling and Techno-Economic Analysis of Hybrid PV/Wind System with Hydrogen Storage at Taleghan Site
مدل سازی و آنالیز فنی ـ اقتصادی سیستم هیبرید فتوولتاییک / باد با ذخیره هیدروژن در سایت طالقان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Solar Radiation Potential in the City of Yazd
برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Optimization of Under-Floor Heating in Buildings
مدل سازی و بهینه سازی سیستم گرمایش از کف در ساختمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimum Management of Oil Products Loading Operations by Means of Simulation Optimization
مدیریت بهینه عملیات بارگیری فرآورده های نفتی با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Produced Renewable Energy from Free Water Flow by Water Turbine
بررسی انرژی تجدیدپذیر حاصل از جریان آزاد آب توسط توربین آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forecasting of Electricity Demand in Irans Transportation Sector up to 2016 Using MAED Model
پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در بخش حمل و نقل ایران توسط مدل MAED تا سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy Fuels for Nuclear Fusion
سوخت های سنگین برای گداخت هسته ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2010-1)


Numerical Investigation of Heat Transfer from Domestic Gas Stoves Aimed to Improve their Thermal Performance
بررسی عددی انتقال حرارت اجاق گازهای خانگی جهت بهبود راندمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Of TiO2 Film Thickness On Fabricated Photoelectrode and Dye Solar Cell Performance
بررسی تاثیر ضخامت فیلم دی اکسید تیتانیوم بر ساختار فتوالکترود و عملکرد سلول خورشیدی رنگینه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Measurement of Energy (Oil) Price Shock Effect on Inflation Rate in Iran
اندازه گیری اثر شوک قیمتی انرژی (نفت) بر نرخ تورم در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Investigation of Power Generating Cost in Steam Power Plants Repowering Options
بررسی اقتصادی بازتوانی نیروگاه های بخار در مقایسه با احداث نیروگاه های گازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deciding Process of Economically Defining Wind Energy Conversion System Properties in Four Different Regions in Iran
فرآیند تصمیم گیری برای تعیین اقتصادی مشخصات سیستم مبدل انرژی بادی در چهار منطقه متمایز ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Manufacturing of a 5 KW Fuel Cell System
طراحی و ساخت سیستم پیل سوختی 5 کیلووات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Approach For Zanjan Power Plants (No.1 & 2) Site Selection
مکان یابی محل احداث نیروگاه های گازی 1 و 2 زنجان با رویکرد زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2009-10)


Simulation of Photovoltaic/Thermal (PV/T) Systems with Natural Air Flow Operation
شبیه سازی سیستم های فتوولتاییک / حرارتی در حالت جابجایی آزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison between the Cost Price of one KiloWatt-hour Electricity in Different Pricing Methods
مقایسه هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت برق در شیوه های مختلف قیمت گذاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Final Energy Demand in Cement Industry by Using of Model for Energy Demand Evaluation
برآورد تقاضای نهایی انرژی در صنعت سیمان با بکارگیری مدل ارزیابی تقاضای انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Saving Potential and Environmental Impacts for Household Electric Water Heaters
ارزیابی پتانسیل صرفه جویی انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست در آبگرمکن های برقی خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of CO2, SO2 and NOx Emission Factors in Irans Thermal Power Plants Comparing with North American Countries
تعیین فاکتور انتشار گازهای حاصل از احتراق خروجی از نیروگاه های سوخت فسیلی کشور و مقایسه آن با کشورهای آمریکای شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Implementation of a Prototype Switched Reluctance Motor for Domestic Water Coolers to Increasing Efficiency and Decreasing Energy Consuming
طراحی و ساخت موتور سوئیچ رلوکتانس برای کاربرد در کولرهای آبی جهت افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of Mechanical Deformation of Winding in Power Transformer Parameters
بررسی تغییر شکل (مکانیکی) سیم پیچ در پارامترهای ترانسفورماتور قدرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2009-7)


The power sector relations to other economic sectors: An input-output analysis
روابط بخش برق با سایر بخش های اقتصادی: تحلیل داده - ستاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization BMS For Loshan TTP2
بهینه سازی BMS واحد دو بخاری لوشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Iran Natural Gas Components On Performance and Pollution of 135 TI Engine
تاثیر ترکیبات گازهای طبیعی موجود در ایران بر عملکرد و آلایندگی موتور گازسوز 135Ti
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Iran Salt Domes for Optimum Electricity Generation
استفاده از گنبدهای نمکی ایران برای تولید بهینه الکتریسیته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New PV control techniques for reactive power injection and voltage control
روشی جدید جهت کنترل سیستم فتوولتائیک و کنترل و تزریق توان راکتیو با هدف کنترل ولتاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Developing the Combined Heat and Power (CHP) Plants with Biogas Fuel in the Country
ضرورت توسعه نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت بیوگاز سوز در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Capacitor switching in distribution networks using genetic algorithm
کلیدزنی بهینه خازن های قابل سوئیچ در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2009-4)


Study of (La, Ce) (Pd, Mn, Fe, Co) O3-Perovskite Catalysts Characterization with Nanoparticles Producted by Compressor and Vacuum until 20/000 Km and Comparision with Imported Catalyst of Iran Khodro
بررسی عملکرد و خواص ریز ساختاری در تهیه مبدل کاتالیستی La(Co، Ce، Mn، Fe، Pd) O3 بوسیله نانو ذرات تا کارکرد 20000 کیلومتر با استفاده از پمپ باد و مکش خلاء و مقایسه با مبدل های کاتالیستی ایران خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

International Successful Programs of Saving Electricity Quickly
برنامه های موفق کاهش سریع مصرف برق در دنیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking the fuel cell level of Iran among target countries
تعیین رتبه ایران براساس شاخص های علم و فن آوری در زمینه هیدروژن و پیل سوختی بین کشورهای هدف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fuel Cell Application in Distrubeated Energy Units and Stationary, Invistigation on Installed Units all Over the World and in Renewable Energy Site in Taleghan
کاربرد پیل سوختی در واحدهای غیرمتمرکز تولید انرژی، بررسی نمونه های نصب شده در جهان و در سایت انرژی های نو طالقان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of Bipolar plates for PEM Fuel Cells, by Utilizing Conductive Polymeric Composites
ساخت صفحات دو قطبی برای استفاده در پیل های سوختی پلیمری، با استفاده از کامپوزیت های پلیمری رسانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical and Chemical Properties of Hydrogen Safety and Selecting a Proper Material for High Pressure Hydrogen Gas Transportation
بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی هیدروژن از دیدگاه ایمنی و انتخاب مواد مناسب برای انتقال گاز هیدروژن تحت فشار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Co-Optimization of Energy and Reserve in Power Markets With Demand Side Participation in Reserve Services
بهینه سازی همزمان انرژی و ذخیره در بازارهای برق با مشارکت سمت تقاضا در ارائه خدمات ذخیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2008-7)


Assessment of Investment and Technical Knowledge Transfer Patterns of Gas Conversion Into Fuel and Liquid Chemical Products (GTL) And Presenting Executive Approaches
ارزیابی الگوهای سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی تبدیل گاز به سوخت و مواد شیمیایی مایع (GTL) و ارائه راهکارهای اجرایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exergy Analysis of LOSHAN Power Plant Steam
آنالیز اکسرژی اجزای سیکل نیروگاه بخار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Numerical Analysis of Performance of Wind Towers as Passive Cooling Systems in Hot, Arid Regions
تحلیل عددی عملکرد بادگیرها به عنوان سیستم های سرمایش انفعالی در مناطق گرم و خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biodiesel Production from Microalgae
بررسی امکان تولید سوخت بیودیزل از میکروجلبک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermo Economical Comparison of Absorption and Vapor Compression Central Cooling Systems used in Climates of Iran
مقایسه ترمواکونومیکی به کارگیری سیستم های سرمایشی تراکمی و جذبی در پهنه های آب و هوایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mass Transfer on Dispersed Phase Distriution in a Pulsed Packed Column
اثر انتقال جرم بر توزیع فاز پراکنده در طول ستون پرشده ضربه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nanostructured Titania membrane: preparation, characterization and photocatalytic activity
ساخت ممبران تیتانیایی نانو ساختار و بررسی خاصیت فوتو کاتالیستی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2008-4)


برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Flicker study on variable speed wind turbine with DFIG and it’s mitigation with grid side converter of turbine
بررسی فلیکر توربین های بادی سرعت متغیر DFIG و بهبود آن با استفاده از مبدل طرف شبکه توربین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stability Improvement of Fixed Speed Wind Turbines Using Braking Resistor
بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Energy Consumption Criterion and Ranking of Fan Coils in Iran
تعیین معیار مصرف انرژی و رده بندی فن کویل های ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Analyzing Daylight Saving Time Impact on Electricity Consumption: A Simulation Approach Based on Seemingly Unrelated Regressions
مدل سازی و ارزیابی اثر تغییر ساعت رسمی بر مصرف برق به کمک شبیه سازی مبتنی بر رگرسیون های چند متغیره ظاهراً نامرتبط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Approach for Short Term Load Forecasting Based on Finding Similar Days
پیشنهاد روشی نوین برای پیش بینی بار کوتاه مدت براساس یافتن روزهای مشابه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Nonlinear Model for the Average Daily Consumption Duration of the Peak Load in Iran
ارایه یک مدل تحلیلی غیرخطی برای میانگین سالانه زمان مصرف روزانه قله بار الکتریکی در کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Maximum Capacity of Distributed Generation for Maintaining the Recloser-Fuse Coordination in Distribution Systems
تعیین حداکثر ظرفیت منابع تولید پراکنده برای حفظ هماهنگی فیوز ـ بازبست در شبکه های توزیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2006-7)


Reliability Modeling of Wind Farms
مدلسازی قابلیت اطمینان مزارع بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل هزینه - فایده صادرات گاز ایران به اروپا با استفاده از خط لوله
تحلیل هزینه - فایده صادرات گاز ایران به اروپا با استفاده از خط لوله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت سنجی بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران
اولویت سنجی بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انرژی ، توسعه و محیط زیست
انرژی ، توسعه و محیط زیست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مناسب نما و پوسته خارجی ساختمان ، روشی موثر برای جلوگیری از رخداد میعان در سیستمهای سرمایشی تابشی سقفی
طراحی مناسب نما و پوسته خارجی ساختمان ، روشی موثر برای جلوگیری از رخداد میعان در سیستمهای سرمایشی تابشی سقفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 6 (2006-2)


بررسی تاثیر درزگیری بر بار حرارتی و برودتی مصرفی خانوار در یک منزل مسکونی نمونه
بررسی تاثیر درزگیری بر بار حرارتی و برودتی مصرفی خانوار در یک منزل مسکونی نمونه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل مالیات اکسرژی نیروگاه
مدل مالیات اکسرژی نیروگاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کمینه سازی مصرف آب و تولید پساب در صنایع با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و غیر خطی
کمینه سازی مصرف آب و تولید پساب در صنایع با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و غیر خطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصلاح فرآیند تولید آمونیاک به منظور کاهش مصرف انرژی
اصلاح فرآیند تولید آمونیاک به منظور کاهش مصرف انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ممیزی انرژی در کارخانه شیشه همدان
ممیزی انرژی در کارخانه شیشه همدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 5 (2005-11)


استراتژی توسعه اقتصاد منابع سوختی
استراتژی توسعه اقتصاد منابع سوختی
| [Abstract-FA] | [XML] |

امنیت سیستم انرژی : مشکلات جدید سیستم های بزرگ
امنیت سیستم انرژی : مشکلات جدید سیستم های بزرگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی و بررسی چگونگی پراکنش گاز H2S ، خروجی از نیروگاه زمین گرمایی سبلان
پیش بینی و بررسی چگونگی پراکنش گاز H2S ، خروجی از نیروگاه زمین گرمایی سبلان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل جریان و انتقال حرارت در لامپ تخلیه الکتریکی فشار بالا در حالت دو بعدی و سه بعدی
تحلیل جریان و انتقال حرارت در لامپ تخلیه الکتریکی فشار بالا در حالت دو بعدی و سه بعدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز حساسیت فرایند گرمایش تشعشی ( از کف ) در ساختمان
آنالیز حساسیت فرایند گرمایش تشعشی ( از کف ) در ساختمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2005-8)


مواد سرمازا و وضعیت مبردها در قرن بیست و یکم
مواد سرمازا و وضعیت مبردها در قرن بیست و یکم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد از دودکش نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین در فصل زمستان
شبیه سازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد از دودکش نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین در فصل زمستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر همزمان اصطکاک و انتقال حرارت در جریان گاز تراکم پذیر
اثر همزمان اصطکاک و انتقال حرارت در جریان گاز تراکم پذیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل ریاضی جهت تخمین تابع مصرف انرژی الکتریکی با استفاده از روش سری زمانی
مدل ریاضی جهت تخمین تابع مصرف انرژی الکتریکی با استفاده از روش سری زمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سیاست های بهره وری انرژی و شاخص های آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
بررسی سیاست های بهره وری انرژی و شاخص های آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2005-5)


توزیع انرژی الکتریکی در مناطق روستایی استرالیا و امکان انجام آن در کشورهای در حال توسعه
توزیع انرژی الکتریکی در مناطق روستایی استرالیا و امکان انجام آن در کشورهای در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [XML] |

سیاست انرژی ایران معضلات اخیر و چشم انداز سیاست انرژی پایدار
سیاست انرژی ایران معضلات اخیر و چشم انداز سیاست انرژی پایدار
| [Abstract-FA] | [XML] |

روان شناسی اجتماعی و تغییر نگرش مصرف کنندگان انرژی
روان شناسی اجتماعی و تغییر نگرش مصرف کنندگان انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعمیر و نگهداری تله های بخار راهکاری موثر جهت صرفه جویی انرژی
تعمیر و نگهداری تله های بخار راهکاری موثر جهت صرفه جویی انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز توسعه فن آوری پیل سوختی در ایران
چشم انداز توسعه فن آوری پیل سوختی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیستمهای کنترل هوشمند تاسیسات حرارتی ساختمان
سیستمهای کنترل هوشمند تاسیسات حرارتی ساختمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی بهینه توسعه صنعت گاز در ایران
استراتژی بهینه توسعه صنعت گاز در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال برق در بازارهای رقابتی
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال برق در بازارهای رقابتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2005-2)


بررسی ساز و کار توسعه پاک در پروتکل کیوتو و نحوه تامین مالی پروژه ها
بررسی ساز و کار توسعه پاک در پروتکل کیوتو و نحوه تامین مالی پروژه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت انرژی و ارائه راهکارهای صرفه جویی در یک کارخانه شیمیایی
مدیریت انرژی و ارائه راهکارهای صرفه جویی در یک کارخانه شیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبکه بندی و آنالیز انتقال حرارت در صورت غیر دائم برای یک لوله درون خاک با در نظر گرفتن عایق در زیر لوله
شبکه بندی و آنالیز انتقال حرارت در صورت غیر دائم برای یک لوله درون خاک با در نظر گرفتن عایق در زیر لوله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجربی کارآیی دو طرح جدید بادگیر و مقایسه آنها با بادگیرهای سنتی
بررسی تجربی کارآیی دو طرح جدید بادگیر و مقایسه آنها با بادگیرهای سنتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساختار نرم افزارهای شبیه سازی در ساختمان ( BLAST , ENERGY PLUS , BDA )
بررسی ساختار نرم افزارهای شبیه سازی در ساختمان ( BLAST , ENERGY PLUS , BDA )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2004-11)


ترکیب سیکل ها به منظور بدست آوردن حالت بهینه تبدیل انرژی
ترکیب سیکل ها به منظور بدست آوردن حالت بهینه تبدیل انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه بین متدهای تفاضل محدود و حجم محدود و اجزا محدود در حل یک مساله انتقال حرارت دو بعدی در یک بلوک
مقایسه بین متدهای تفاضل محدود و حجم محدود و اجزا محدود در حل یک مساله انتقال حرارت دو بعدی در یک بلوک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه اثر تغییرات دمای هوا بر میانگین زمان مصرف روزانه انرژی الکتریکی در کشور
مطالعه اثر تغییرات دمای هوا بر میانگین زمان مصرف روزانه انرژی الکتریکی در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصلاح شبکه مبدل های حرارتی طراحی شده به روش PDM به منظور کاهش مصرف انرژی پس از افزایش ظرفیت
اصلاح شبکه مبدل های حرارتی طراحی شده به روش PDM به منظور کاهش مصرف انرژی پس از افزایش ظرفیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شرایط آسایش حرارتی تطبیقی در سیستم های گرمایش از کف هیدرونیک و تاثیر آن بر مصرف انرژی
بررسی شرایط آسایش حرارتی تطبیقی در سیستم های گرمایش از کف هیدرونیک و تاثیر آن بر مصرف انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2004-5)


فاصله بهینه بین توربین های بادی در یک نیروگاه بادی
فاصله بهینه بین توربین های بادی در یک نیروگاه بادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد ابزارهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران
بررسی عملکرد ابزارهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه سیکل های رانکین وکالینا و بررسی اکسرژی در سیکل کالینا
مقایسه سیکل های رانکین وکالینا و بررسی اکسرژی در سیکل کالینا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از سرمای عمیق برای بازیافت گازهای حاصل در پالایشگاه ها
استفاده از سرمای عمیق برای بازیافت گازهای حاصل در پالایشگاه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد معادله هدایت حرارت هذلولوی با توجه به نوع شرایط مرزی
کاربرد معادله هدایت حرارت هذلولوی با توجه به نوع شرایط مرزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2004-2)


Robust Optimal Gain Scheduling Controller for Nuclear Reactors
کنترل کننده تنظیم سطح قدرت راکتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شاخص های ارزیابی نیروگاه جهت واگذاری به بخش های غیردولتی
شاخص های ارزیابی نیروگاه جهت واگذاری به بخش های غیردولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اقتصادی فن آوری GTL
بررسی اقتصادی فن آوری GTL
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت انرژی با تابلو برق هوشمند
مدیریت انرژی با تابلو برق هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی راکتورهای فرآیند آلکیلاسیون بنزن جهت تولید اتیل بنزن برای یک واحد صنعتی
شبیه سازی راکتورهای فرآیند آلکیلاسیون بنزن جهت تولید اتیل بنزن برای یک واحد صنعتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملکرد نیروگاه خورشیدی شیراز با ماشین بخار
عملکرد نیروگاه خورشیدی شیراز با ماشین بخار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2003-12)


اثرات اصلاح صنعت تولید برق در استرالیا: یک بازنگری در مورد چهارچوب روش
اثرات اصلاح صنعت تولید برق در استرالیا: یک بازنگری در مورد چهارچوب روش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و ساخت مبدل حرارتی مایع ـ گاز با استفاده از لوله های گرمایی
طراحی و ساخت مبدل حرارتی مایع ـ گاز با استفاده از لوله های گرمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از مدل تفکیک شده پالایشگاه نفت خام برای تعیین الگوی بهینه پالایش در شبکه انرژی کشور
استفاده از مدل تفکیک شده پالایشگاه نفت خام برای تعیین الگوی بهینه پالایش در شبکه انرژی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل نظری عملکرد کولرهای آبی صـــفحه ای غیر مستقیم و بهینه سازی آن
تحلیل نظری عملکرد کولرهای آبی صـــفحه ای غیر مستقیم و بهینه سازی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک روش کنترلی جدید برای اتصال مبدل های فتوولتائیک به شبکه سراسری
یک روش کنترلی جدید برای اتصال مبدل های فتوولتائیک به شبکه سراسری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2003-2)


تخمین مقدار کل انرژی تابشی خورشید در یاسوج با استفاده از مدل های تجربی
تخمین مقدار کل انرژی تابشی خورشید در یاسوج با استفاده از مدل های تجربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصلاح توربین آبی Agnew جهت بکارگیری درپتانسیلهای آبی میکرو درایران
اصلاح توربین آبی Agnew جهت بکارگیری درپتانسیلهای آبی میکرو درایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل جنبه های مختلف گسیل نوترون در دستگاه پلاسمای کانونی «دنا»
بررسی و تحلیل جنبه های مختلف گسیل نوترون در دستگاه پلاسمای کانونی «دنا»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر محل قرارگیری عایق حرارتی در جدارهای ساختمانی بر بارهای سرمایش و گرمایش سالیانه منازل مسکونی در شرایط اقلیمی ایران
تاثیر محل قرارگیری عایق حرارتی در جدارهای ساختمانی بر بارهای سرمایش و گرمایش سالیانه منازل مسکونی در شرایط اقلیمی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی اقتصادی مقدماتی روی فرآیند OCM و بررسی عوامل مؤثر بر آن
امکان سنجی اقتصادی مقدماتی روی فرآیند OCM و بررسی عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2002-11)


جایگزینی انرژی باد به جای سوخت های فسیلی در پمپاژ آب جهت مصارف کشاورزی
جایگزینی انرژی باد به جای سوخت های فسیلی در پمپاژ آب جهت مصارف کشاورزی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تحلیل محدودیت های طراحی در تعیین پارامترهای مؤثر در سیستم سرمایش خورشیدی
تحلیل محدودیت های طراحی در تعیین پارامترهای مؤثر در سیستم سرمایش خورشیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اقتصادی و عملیاتی روشهای افزایش بازده کولرهای آبیِ در حال بهرهبرداری
بررسی اقتصادی و عملیاتی روشهای افزایش بازده کولرهای آبیِ در حال بهرهبرداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی و طراحی موتور استرلینگ
مدلسازی و طراحی موتور استرلینگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر تغییر دمای محیط بر عملکرد توربینهای گازی GE-F5
تاثیر تغییر دمای محیط بر عملکرد توربینهای گازی GE-F5
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات قند نیشکری
بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات قند نیشکری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2002-2)


بررسی تجربی در طراحی اولین نیروگاه خورشیدی سهموی برای نقاط مختلف ایران
بررسی تجربی در طراحی اولین نیروگاه خورشیدی سهموی برای نقاط مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین جدول داده ـ ستاده انرژی سال 1373
تدوین جدول داده ـ ستاده انرژی سال 1373
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هضم بیهوازی زباله:شیوه ای نو برای دفع مواد زائد جامد فسادپذیر و تولید انرژی
هضم بیهوازی زباله:شیوه ای نو برای دفع مواد زائد جامد فسادپذیر و تولید انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی ریاضی برای محاسبه ضریب تاثیر در داخل کاتالیستهای مورد استفاده در فرآیند گوگردزدایی از سوخت دیزل
مدلسازی ریاضی برای محاسبه ضریب تاثیر در داخل کاتالیستهای مورد استفاده در فرآیند گوگردزدایی از سوخت دیزل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین مشخصات توربینهای پرپره جهت مصارف کشاورزی در ایران
تعیین مشخصات توربینهای پرپره جهت مصارف کشاورزی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2002-2)


استاندارد و معیار مصرف انرژی در آبگرمکن برقی
استاندارد و معیار مصرف انرژی در آبگرمکن برقی
| [Abstract-FA] | [XML] |

ضریب ابر و کاربرد آن در برآورد تابش انرژی خورشیدی در اقلیمهای مختلف آب و هوائی ایران
ضریب ابر و کاربرد آن در برآورد تابش انرژی خورشیدی در اقلیمهای مختلف آب و هوائی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینهسازی ساختار جمعکننده جریان و بررسی تاثیرات سطح الکترودی در باطری دریائی
بهینهسازی ساختار جمعکننده جریان و بررسی تاثیرات سطح الکترودی در باطری دریائی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینهسازی مصرف آب و تولید پساب در فرآیندهای پتروشیمی
بهینهسازی مصرف آب و تولید پساب در فرآیندهای پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشی جدید در تحلیل چرخ رطوبتزدا برای دستیابی به شرایط کارکرد بهینه
روشی جدید در تحلیل چرخ رطوبتزدا برای دستیابی به شرایط کارکرد بهینه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2001-8)


بررسی تعیین معیار و برچسب مصرف انرژی سماورهای برقی در بهینهسازی مصرف انرژی در کشور
بررسی تعیین معیار و برچسب مصرف انرژی سماورهای برقی در بهینهسازی مصرف انرژی در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پخت نان از طریق موج کوتاه و مقایسه آن با پخت معمولی
بررسی پخت نان از طریق موج کوتاه و مقایسه آن با پخت معمولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآوردی از تابع مصرف بنزین و راهکارهای کاهش مصرف آن
برآوردی از تابع مصرف بنزین و راهکارهای کاهش مصرف آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گرمایش جهانی، انرژی و حمل و نقل هوایی
گرمایش جهانی، انرژی و حمل و نقل هوایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش مصرف انرژی در فرآیندهای افزایش ظرفیت یافته همراه با بهینه سازی پمپها و کمپرسورها
کاهش مصرف انرژی در فرآیندهای افزایش ظرفیت یافته همراه با بهینه سازی پمپها و کمپرسورها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2000-8)


برآورد قابلیت تولید گاز از محل های دفن شهری برای استان های ایران
برآورد قابلیت تولید گاز از محل های دفن شهری برای استان های ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی کامپیوتری کاربرد پمپ های حرارتی در برج های تقطیر
شبیه سازی کامپیوتری کاربرد پمپ های حرارتی در برج های تقطیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل و ارزیابی غیر پایدار نیروگاه خورشیدی KW شیراز در طول سال
تحلیل و ارزیابی غیر پایدار نیروگاه خورشیدی KW شیراز در طول سال
| [Abstract-FA] | [XML] |

طراحی کنترل کننده خود تنظیم بهینه جهت تنظیم سطح قدرت راکتورهای هسته ای در محدوده کاری وسیع
طراحی کنترل کننده خود تنظیم بهینه جهت تنظیم سطح قدرت راکتورهای هسته ای در محدوده کاری وسیع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موتور دوگانه سوز و بررسی اثرات کاربرد آن در کاهش آلودگی هوای تهران و مصرف انرژی
موتور دوگانه سوز و بررسی اثرات کاربرد آن در کاهش آلودگی هوای تهران و مصرف انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2000-2)


توسعه انرژی در مناطق روستایی و غیر شهری جمهوری اسلامی ایران
توسعه انرژی در مناطق روستایی و غیر شهری جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده بیشتر از گاز طبیعی : چالش چند نظمی
استفاده بیشتر از گاز طبیعی : چالش چند نظمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی کاهش اثرات زیست محیطی پساب کارخانه زغالشویی
مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی کاهش اثرات زیست محیطی پساب کارخانه زغالشویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان و فاکتور انتشار دی اکسید کربن در نیروگاههای نکاء، بندر عباس و تبریز
میزان و فاکتور انتشار دی اکسید کربن در نیروگاههای نکاء، بندر عباس و تبریز
| [Abstract-FA] | [XML] |

مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای چند فازی برای گوگرد زدائی از سوخت دیزل
مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای چند فازی برای گوگرد زدائی از سوخت دیزل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی سیستم بازیافت انرژی در واحد اسید سولفوریک مجتمع پتروشیمی رازی
بهینه سازی سیستم بازیافت انرژی در واحد اسید سولفوریک مجتمع پتروشیمی رازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (1999-8)


Volume 3, Number 1 (1999-2)


Volume 1, Number 1 (1997-2)Home | All volumes | All issues | All articles