Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Energy

نشریه انرژی ایرانVolume 9, Number 4 (2005-8)


مواد سرمازا و وضعیت مبردها در قرن بیست و یکم
مواد سرمازا و وضعیت مبردها در قرن بیست و یکم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد از دودکش نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین در فصل زمستان
شبیه سازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد از دودکش نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین در فصل زمستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر همزمان اصطکاک و انتقال حرارت در جریان گاز تراکم پذیر
اثر همزمان اصطکاک و انتقال حرارت در جریان گاز تراکم پذیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل ریاضی جهت تخمین تابع مصرف انرژی الکتریکی با استفاده از روش سری زمانی
مدل ریاضی جهت تخمین تابع مصرف انرژی الکتریکی با استفاده از روش سری زمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سیاست های بهره وری انرژی و شاخص های آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
بررسی سیاست های بهره وری انرژی و شاخص های آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles