Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Energy

نشریه انرژی ایرانVolume 5, Number 1 (2001-8)


بررسی تعیین معیار و برچسب مصرف انرژی سماورهای برقی در بهینهسازی مصرف انرژی در کشور
بررسی تعیین معیار و برچسب مصرف انرژی سماورهای برقی در بهینهسازی مصرف انرژی در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پخت نان از طریق موج کوتاه و مقایسه آن با پخت معمولی
بررسی پخت نان از طریق موج کوتاه و مقایسه آن با پخت معمولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآوردی از تابع مصرف بنزین و راهکارهای کاهش مصرف آن
برآوردی از تابع مصرف بنزین و راهکارهای کاهش مصرف آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گرمایش جهانی، انرژی و حمل و نقل هوایی
گرمایش جهانی، انرژی و حمل و نقل هوایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش مصرف انرژی در فرآیندهای افزایش ظرفیت یافته همراه با بهینه سازی پمپها و کمپرسورها
کاهش مصرف انرژی در فرآیندهای افزایش ظرفیت یافته همراه با بهینه سازی پمپها و کمپرسورها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles