Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Energy

نشریه انرژی ایرانVolume 4, Number 1 (2000-2)


توسعه انرژی در مناطق روستایی و غیر شهری جمهوری اسلامی ایران
توسعه انرژی در مناطق روستایی و غیر شهری جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده بیشتر از گاز طبیعی : چالش چند نظمی
استفاده بیشتر از گاز طبیعی : چالش چند نظمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی کاهش اثرات زیست محیطی پساب کارخانه زغالشویی
مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی کاهش اثرات زیست محیطی پساب کارخانه زغالشویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان و فاکتور انتشار دی اکسید کربن در نیروگاههای نکاء، بندر عباس و تبریز
میزان و فاکتور انتشار دی اکسید کربن در نیروگاههای نکاء، بندر عباس و تبریز
| [Abstract-FA] | [XML] |

مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای چند فازی برای گوگرد زدائی از سوخت دیزل
مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای چند فازی برای گوگرد زدائی از سوخت دیزل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی سیستم بازیافت انرژی در واحد اسید سولفوریک مجتمع پتروشیمی رازی
بهینه سازی سیستم بازیافت انرژی در واحد اسید سولفوریک مجتمع پتروشیمی رازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles